- Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia - https://nafosted.gov.vn -

Bình chọn thành viên Hội đồng khoa học ngành trong KHTN&KT nhiệm kỳ 2019-2021

Từ khi triển khai hoạt động tài trợ, hỗ trợ vào năm 2009, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (Quỹ) đã thành lập các Hội đồng khoa học (HĐKH) ngành theo nhiệm kỳ trong lĩnh vực KHTN&KT để thực hiện các hoạt động tư vấn, đánh giá khoa học (theo các quy định tại Quyết định số 03/2008/QĐ-HĐQLQ ngày 24/12/2008 của Hội đồng Quản lý; Thông tư số 37/2014/TT-BKHCN ngày 12/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ).

Tính đến nay, Quỹ đã thành lập 04 nhiệm kỳ HĐKH trong lĩnh vực Khoa học Tự nhiên và Kỹ thuật (KHTN&KT):

– Các nhiệm kỳ 03 năm: 2009-2012; 2013-2015.

– Các nhiệm kỳ 02 năm: 2015-2017; 2017-2019.

Trong nhiệm kỳ hiện tại (2017-2019), Quỹ đã thành lập 08 HĐKH ngành trong lĩnh vực KHTN&KT gồm 72 nhà khoa học có uy tín, được cộng đồng khoa học đánh giá cao. Trong nhiệm kỳ hoạt động, các nhà khoa học đã làm việc rất tích cực để đánh giá các đề tài/nhiệm vụ thuộc các Chương trình tài trợ của Quỹ đồng thời tư vấn cho Quỹ về các vấn đề chuyên môn có liên quan, góp phần quan trọng tạo nên uy tín của Quỹ trong cộng đồng khoa học.

Từ nay đến hết tháng 11/2019, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia triển khai việc thành lập Hội đồng khoa học ngành (HĐKH) trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật nhiệm kỳ mới (2019-2021). Kế hoạch thực hiện cụ thể như sau:

TT Nội dung Thông tin chi tiết Thời gian dự kiến
1 Giới thiệu nhà KH Cộng đồng khoa học giới thiệu các nhà khoa học đủ điều kiện tham gia Hội đồng khoa học các ngành. Danh sách giới thiệu mặc định của Quỹ bao gồm thành viên HĐKH nhiệm kỳ 2017-2019 và các Chủ nhiệm đề tài NCCB KHTN&KT của Quỹ từ 2012 đến 2019. Từ 27/8/2019-10/9/2019
2 Cập nhật lý lịch khoa học Các nhà khoa học trong danh sách đề cử cập nhật lý lịch khoa học. Chỉ những cá nhân đã cập nhật thông tin mới có tên trong danh sách lựa chọn HĐKH mới. Từ 30/8/2019-13/9/2019
4 Đề xuất HĐKH mới Các nhà khoa học (bao gồm: chủ nhiệm đề tài nộp hồ sơ đề tài NCCB từ năm 2012-2019 hợp lệ, Hội đồng khoa học các ngành KHTN&KT các nhiệm kỳ, các nhà khoa học được đề cử) vào hệ thống OMS đề xuất HĐKH nhiệm kỳ mới Từ ngày 27/9-11/10/2019 (dự kiến)
5 Tổng hợp kết quả – Tổng hợp kết quả giới thiệu từ cộng đồng khoa học

– Rà soát các thông tin đăng ký của nhà khoa học

Cuối tháng 10/2019
6 Báo cáo HĐQL về phương án HĐKH mới Báo cáo để HĐQL chỉ đạo về phương án thành lập HĐKH mới Tháng 11/2019
7 Thành lập HĐKH ngành Họp ra mắt HĐKH ngành mới Tháng 12/2019

Hệ thống bình chọn các HĐKH ngành dự kiến được khởi động từ ngày 27/8/2019 và kết thúc vào ngày 13/9/2019 để các NKH đề cử/ứng cử tham gia HĐKH ngành và cập nhật lý lịch khoa học (đối với các ứng viên tham gia ứng cử là thành viên các HĐKH ngành).

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia trân trọng kính mời các nhà khoa học tham gia tích cực vào việc bình chọn thành viên các HĐKH ngành thông qua tài khoản trên hệ thống Quản lý Thông tin trực tuyến (OMS) (https://nafosted.gov.vn/he-thong-truc-tuyen-oms/)

Sự ủng hộ của các nhà khoa học sẽ góp phần quan trọng trong việc lựa chọn được các thành viên có năng lực, uy tín để tham gia vào các HĐKH ngành.

Trân trọng cảm ơn./.

Tin: Phòng KHTN&KT (Huyền TT)