Kết quả phê duyệt danh mục các đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ do doanh nghiệp thực hiện theo Nghị định số 119/1999/NĐ-CP của Chính phủ được xem xét hỗ trợ kinh phí thực hiện từ Quỹ Nafosted

Ngày 18 tháng 02 năm 2014, Hội đồng Quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia đã phê duyệt danh mục 20 đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ do các doanh nghiệp đăng ký thực hiện theo Nghị định số 119/1999/NĐ-CP của Chính phủ được xem xét hỗ trợ từ nguồn kinh phí của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (Nafosted). Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp theo Nghị […]

Thông báo về việc tạm ứng kinh phí để thực hiện đề tài, dự án KH&CN do Quỹ tài trợ

Thực hiện theo công văn số 1669/BTC-HCSN của Bộ tài chính ngày 07/02/2014 về việc tạm ứng kinh phí thực hiện đề tài, dự án KH&CN; Quỹ PTKH&CN QG sẽ cấp kinh phí cho các đề tài dự án đợt một là 50% kể từ ngày 14/02/2014; Đối với các đề tài được cấp kinh phí đợt 1 theo công văn số 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 của Bộ tài chính thì chỉ được cấp kinh phí đợt 1 là 30% Quỹ […]

Thông báo tài trợ NCCB trong khoa học tự nhiên năm 2014

Trong khuôn khổ Chương trình tài trợ nghiên cứu cơ bản trong Khoa học tự nhiên, theo Quy định về việc tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ (ban hành kèm theo Quyết định số 03/QĐ-HĐQLQ ngày 24/12/2008 của Hội đồng quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia), Quỹ thông báo kế hoạch tài […]

Thông báo phê duyệt Danh mục đề tài thuộc Chương trình hợp tác song phương Việt Bỉ được Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ năm 2013

Ngày 31/12/2013, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia đã phê duyệt Danh mục 07 đề tài được Quỹ tài trợ thực hiện năm 2013 trong khuôn khổ Chương trình hợp tác song phương Việt Bỉ (Quyết định số 87/QĐ-HĐQL-NAFOSTED). Danh mục các đề tài được phê duyệt Cơ quan điều hành Quỹ sẽ tổ chức rà soát dự toán kinh phí của các đề tài thuộc Danh mục nêu trên, […]

Thông báo về việc xác nhận kinh phí đề tài do Quỹ tài trợ

Căn cứ thông báo số 08/TB-NAFOSTED ngày 09/01/2014 về việc kiểm tra tình hình sử dụng và quyết toán kinh phí năm 2013 dự kiến từ 10/02/2014-21/03/2014. Kính đề nghị các Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu cơ bản trong Khoa học tự nhiên(trên toàn quốc) và Khoa học xã hội và nhân văn (tại các địa phương  chưa kiểm tra, bao gồm: TP.HCM, Huế, Vinh, Thái Nguyên), kê chi tiết chứng từ theo mẫu M4 chuyển về Phòng Kế […]

Thông báo v/v nộp báo cáo định kỳ năm 2013 trong KHXH

Theo Quy định về tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học xã hội và nhân văn do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ, để có căn cứ cấp kinh phí đợt tiếp theo đối với các đề tài đã triển khai thực hiện bắt đầu từ năm 2011 và 2012, Quỹ đề nghị các chủ nhiệm đề tài phối hợp với các tổ chức chủ trì đề tài […]

Thông báo phê duyệt đợt 1 “Danh mục đề tài NCCB trong KHTN được Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ năm 2013”

Ngày 30/9/2013, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia đã phê duyệt Danh mục (Đợt 1) 188 đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên được Quỹ tài trợ năm 2013 (Quyết định số 66/QĐ-HĐQL- NAFOSTED). Danh sách cụ thể các đề tài được phê duyệt đợt này được liệt kê dưới đây: STT Lĩnh vực Số lượng đề tài được tài trợ (Đợt 1) 1 Toán học […]

Thông báo về việc tổ chức Hội nghị NAFOSTED lần thứ nhất về Khoa học Thông tin và Máy tính

Nhằm mục đích thúc đẩy hoạt động công bố khoa học trong nước và tạo diễn đàn trao đổi học thuật có chất lượng cao giữa các nhà khoa học, Quỹ Phát triển khoa học và Công nghệ quốc gia (Quỹ) quyết định tổ chức hội nghị thường niên về lĩnh vực khoa học máy tính, công nghệ thông tin và truyền thông. Hội nghị lần đầu tiên có tên gọi  Hội nghị NAFOSTED lần thứ nhất về Khoa học […]

Thông báo tài trợ NCCB trong KHXH&NV bắt đầu thực hiện từ năm 2014

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia công bố tài trợ đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học xã hội và nhân văn thực hiện từ năm 2014. Thời hạn nhận hồ sơ để xét duyệt đợt này là trước 16h30 ngày 12/9/2013, các hồ sơ nhận được sau thời hạn này sẽ xét chọn vào đợt sau. 1. Mục tiêu tài trợ nghiên cứu cơ bản: – Tạo điều kiện và xây dựng môi trường […]

Thông báo tài trợ NCCB trong KHXH&NV bắt đầu thực hiện từ năm 2014

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia công bố tài trợ đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học xã hội và nhân văn thực hiện từ năm 2014. Thời hạn nhận hồ sơ để xét duyệt đợt này là trước 16h30 ngày 12/9/2013, các hồ sơ nhận được sau thời hạn này sẽ xét chọn vào đợt sau. 1. Mục tiêu tài trợ nghiên cứu cơ bản: – Tạo điều kiện và xây dựng môi trường […]

1 20 21 22 23 24 25