- Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia - https://nafosted.gov.vn -

Đánh giá xét chọn hồ sơ đề tài NCCB trong KHTN&KT năm 2021

Trong tháng 9/2021, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (Quỹ) đã tổ chức triển khai đánh giá xét chọn đề tài Nghiên cứu cơ bản (NCCB) trong lĩnh vực Khoa học tự nhiên và Kỹ thuật (KHTN&KT) năm 2021. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các phiên họp đánh giá xét chọn được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Quỹ thông báo tiếp nhận hồ sơ Chương trình tài trợ NCCB trong KHTN&KT năm 2021 trong tháng 5, 6/2021. Kết thúc thời gian tiếp nhận, Quỹ đã nhận được 692 hồ sơ đăng ký hợp lệ ở 08 ngành, với 662 đề tài đăng ký nhóm nghiên cứu thông thường và 30 đề tài đăng ký nhóm nghiên cứu mạnh.

Thống tỷ lệ phân bố hồ theo vùng miền theo lứa tuổi

Theo kế hoạch, Quỹ sẽ tổ chức để các hội đồng khoa học chuyên ngành trong lĩnh vực KHTN&KT tiến hành họp rà soát, phân công phản biện, đánh giá xét chọn hồ sơ và (dự kiến) tháng 11/2021 sẽ trình Hội đồng quản lý phê duyệt danh mục các đề tài được tài trợ.

Chương trình tài trợ NCCB do NAFOSTED tài trợ được triển khai từ năm 2009, gồm 2 lĩnh vực KHTN&KT và KHXH&NV. Đây là chương trình tài trợ có quy mô lớn nhất của Quỹ (về số lượng đề tài và kinh phí tài trợ). Tính đến nay, Quỹ đã tài trợ hơn 3.000 đề tài NCCB với sự tham gia của khoảng gần 15.000 lượt nhà khoa học. Mỗi năm, Quỹ tài trợ cho khoảng 300-350 đề tài với kinh phí trung bình từ 850-900 tr/đề tài, thời gian thực hiện tối đa 36 tháng. Tài trợ NCCB của Quỹ có đóng góp quan trọng trong việc nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của Việt Nam theo hướng hội nhập quốc tế, qua đó phát triển nguồn nhân lực và mạng lưới nghiên cứu khoa học và công nghệ trình độ cao của quốc gia.

Năm 2021 đại diện các Hội đồng khoa học ngành trong lĩnh vực KHTN&KT kiến nghị Quỹ duy trì tài trợ mới NCCB hàng năm, chú trọng nâng cao chất lượng nghiên cứu, phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh, đảm bảo liêm chính học thuật và đạo đức nghiên cứu.

Tin: BP TTTT