Các câu hỏi thường gặp – Chương trình Hỗ trợ nâng cao năng lực KH&CN Quốc gia

1. Hiện tại Quỹ có bao nhiêu nội dung thuộc chương trình nâng cao năng lực KH&CN quốc gia? Những chương trình nào đang triển khai trong thực tế?

Theo Thông tư 09/2015/TT-BKHCN ngày 15/5/2015, Quỹ có thể tổ chức 09 nội dung thuộc chương trình nâng cao KH&CN quốc gia.

– Tham dự và báo cáo kết quả nghiên cứu tại hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế dành cho nhà khoa học trẻ

– Tham dự và báo cáo kết quả nghiên cứu xuất sắc tại hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế

– Thực tập nghiên cứu ngắn hạn tại nước ngoài

– Tổ chức hội thảo khoa học quốc tế chuyên ngành ở Việt Nam

– Công bố công trình khoa học công nghệ trong nước và quốc tế

– Nâng cao chất lượng, chuẩn mực của tạp chí khoa học và công nghệ trong nước

– Đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở trong nước và nước ngoài đối với sáng chế và giống cây trồng

– Hỗ trợ nhà khoa học trẻ tài năng được sử dụng các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia và các phòng thí nghiệm khác

– Khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng, hoạt động nâng cao năng lực khao học và công nghệ do Quỹ tài trợ, hỗ trợ.

Trong đó, 04 nội dung đầu tiên đang được triển khai, nội dung thứ 5 đang được triển khai một phần (hỗ trợ phí công bố), các nội dung còn lại sẽ được Quỹ triển khai từ tháng 6 năm 2017.

 

2. Quỹ định nghĩa nhà khoa học trẻ, nhà khoa học trẻ tài năng như thế nào?

Theo Thông tư 09/2015/TT-BKHCN ngày 15/5/2015, nhà khoa học trẻ đề nghị hỗ trợ tham gia hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế phải không quá 35 tuổi tại thời điểm khai mạc hội nghị, hội thảo. Nhà khoa học trẻ tài năng là cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại Điều 23 Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2014.

 

3. Sự khác nhau giữa hai chương trình hỗ trợ thực tập nghiên cứu ngắn hạn theo chương trình hợp tác của Quỹ với các đối tác nhận kinh phí tài trợ từ Quỹ Newton.

Hiện tại Quỹ đang thực hiện hai chương trình hợp tác liên quan đến Quỹ Newton: chương trình hợp tác với The UK Academies và chương trình hợp tác với Hội đồng Anh (BC). Chương trình hợp tác với The UK Academies hiện Quỹ thu hồ sơ quanh năm, NAFOSTED và The UK Academies tiếp nhận hồ sơ, đánh giá và tài trợ độc lập theo quy định của mỗi bên. Chương trình hợp tác với BC hiện thu 1 đợt mỗi năm, hai bên đánh giá độc lập, sau đó thống nhất kết quả và đồng tài trợ các trường hợp đã thống nhất.

 

4. Khi tham dự và báo cáo kết quả nghiên cứu tại hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế, tôi trình bày báo cáo về công trình nghiên cứu do nhiều nhà khoa học đứng tên có được tính là hợp lệ hay không?

Báo cáo về công trình nghiên cứu do nhiều nhà khoa học đứng tên được tính là hợp lệ. Trong trường hợp người đề nghị Quỹ hỗ trợ không phải là là tác giả chính của bài báo đó (First author hoặc corresponding author), cần phải có xác nhận của các tác giả khác cho phép người đề nghị Quỹ hỗ trợ được trình bày tại hội nghị, hội thảo theo đăng ký.