Hội đồng quản lý quỹ

Hội đồng quản lý Quỹ là các nhà khoa học, nhà quản lý hoạt động kiêm nhiệm theo nhiệm kỳ 05 năm. Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các uỷ viên Hội đồng Quản lý Quỹ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ bổ nhiệm, miễn nhiệm trên cơ sở đề xuất của các tổ chức khoa học và công nghệ và các cơ quan quản lý. Hội đồng quản lý Quỹ gồm 7 đến 9 thành viên.

 

HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ

NHIỆM KỲ 2014 – 2019

TS. Phạm Công Tạc

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ

GS.TS Nguyễn Quang Thuấn

Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ

GS.TS

Phan Tuấn Nghĩa

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Ủy viên

 

Ông

Nguyễn Đoàn Thăng

Phó Chủ tịch HĐQT

Công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông

Ủy viên

 

Nguyễn Thị Thu Hiền

Phó Vụ trưởng

Vụ Kế hoạch –

Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ

Ủy viên

Ông

Phạm Văn Trường

Vụ trưởng Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính

Ủy viên

 

Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản lý Quỹ

  1. Quyết định phương hướng và kế hoạch hoạt động của Quỹ trên cơ sở các định hướng ưu tiên phát triển khoa học và công nghệ của Nhà nước; phương thức tài trợ, cho vay của Quỹ;
  2. Phê duyệt kế hoạch tài chính, báo cáo quyết toán năm của Quỹ do Giám đốc Quỹ trình;
  3. Thành lập Hội đồng khoa học và công nghệ, Hội đồng tư vấn khác để tư vấn xét chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ, đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ và các vấn đề liên quan khác;
  4. Phê duyệt kế hoạch và báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Quỹ;
  5. Giám sát, kiểm tra hoạt động của Cơ quan điều hành Quỹ, Ban kiểm soát Quỹ trong việc thực hiện quy định của Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ và các quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ;
  6. Ban hành theo thẩm quyền các quy định cần thiết của Quỹ.

Chế độ làm việc của Hội đồng quản lý Quỹ
Hội đồng quản lý Quỹ họp thường kỳ 3 tháng/lần để xem xét và quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của mình; họp bất thường để giải quyết những vấn đề cấp bách theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ hoặc Giám đốc điều hành Quỹ hoặc Trưởng Ban kiểm soát Quỹ hoặc khi có ít nhất 2/3 số thành viên Hội đồng quản lý Quỹ đề nghị.

Các cuộc họp của Hội đồng quản lý Quỹ phải có ít nhất 2/3 số thành viên Hội đồng quản lý Quỹ tham dự và phải do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ được uỷ quyền chủ trì. Hội đồng quản lý Quỹ quyết định các vấn đề theo đa số trên tổng số thành viên Hội đồng quản lý Quỹ. Nội dung và các quyết định của cuộc họp Hội đồng quản lý Quỹ phải được ghi thành biên bản và gửi đến tất cả các thành viên của Hội đồng quản lý Quỹ.