CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH

Cơ quan điều hành Quỹ gồm Giám đốc Quỹ, các Phó Giám đốc Quỹ, các đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ và các văn phòng đại diện. Giám đốc Quỹ là đại diện pháp nhân của Quỹ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm trên cơ sở đề nghị của Hội đồng quản lý Quỹ. Phó Giám đốc Quỹ do Giám đốc Quỹ đề nghị, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm.

1. Giám đốc Quỹ là đại diện pháp nhân của Quỹ, có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

  • Tổ chức, điều hành và quản lý các hoạt động của Cơ quan điều hành Quỹ theo quy định của Điều lệ Quỹ và các quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ;
  • Quản lý nhân sự, tài sản và vốn của Quỹ;
  • Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm trưởng, phó đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ, Văn phòng đại diện của Quỹ;
  • Được tham gia các phiên họp của Hội đồng quản lý Quỹ, được tham gia ý kiến về các nội dung mà Hội đồng quản lý Quỹ thảo luận, nhưng không được biểu quyết.

2. Phó giám đốc Quỹ giúp Giám đốc Quỹ thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công.
3. Các đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ và văn phòng đại diện của Quỹ do Hội đồng quản lý Quỹ và Giám đốc Quỹ thống nhất đề nghị, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định
.

BAN GIÁM ĐỐC

Giám đốc: TS. ĐỖ TIẾN DŨNG
E-mail: dungdt@most.gov.vn
Máy lẻ: 701

Phó Giám đốc: MAI THẾ BÌNH
E-mail: mtbinh@most.gov.vn
Máy lẻ: 702

      

Phó Giám đốc: ĐỖ PHƯƠNG LAN
E-mail: dplan@most.gov.vn
Máy lẻ: 703

Phó Giám đốc: TS. PHẠM ĐÌNH NGUYÊN
E-mail: nguyenpd@most.gov.vn
Máy lẻ: 704

CÁC PHÒNG BAN

 

Phòng Khoa học xã hội & nhân văn
ĐT: 024 3936 7750
Phó trưởng phòng – Phụ trách phòng
Nguyễn Quỳnh Hoa
nqhoa19@most.gov.vn
Máy lẻ: 105
Nguyễn Thị Linh Chi
nlchi@most.gov.vn
Máy lẻ: 102
Nguyễn Diệu Hương
ndhuong@most.gov.vn
Máy lẻ: 103
Phạm Thanh Thủy
thuypt@most.gov.vn
Máy lẻ: 104
Lê Thúy Nga
ltnga@most.gov.vn
Máy lẻ: 106
Phòng Khoa học tự nhiên & kỹ thuật
ĐT: 024 3936 7750
Phó trưởng phòng – Phụ trách phòng

Trương Thị Thanh Huyền
tthuyen@most.gov.vn
Máy lẻ: 208

Phó trưởng phòng

Nguyễn Thị Mỹ An
nman@most.gov.vn
Máy lẻ: 203

Nguyễn Thị Phương
ntphuong21@most.gov.vn
Máy lẻ: 206
Nguyễn Minh Quân
quannm@most.gov.vn
Máy lẻ: 204
Tô Như Huỳnh
tnhuynh@most.gov.vn
Máy lẻ: 205
Bùi Duy Vương
vuongbd@most.gov.vn
Máy lẻ: 207
Vũ Văn Minh
minhvv@most.gov.vn
Máy lẻ: 202
Vũ Thị Huyền Trang
vthtrang@most.gov.vn
Máy lẻ: 201
Lê Anh Tuấn
tuanla@most.gov.vn
Máy lẻ: 210
Phòng Dự án
ĐT: 024 3936 7750
Quyền Trưởng phòng 
Lê Đức Lập
ldlap@most.gov.vn
Máy lẻ: 305
Lê Phương Hà
ltpha@most.gov.vn
Máy lẻ: 302
Đinh Thị Thúy
dinhthuy@most.gov.vn
Máy lẻ: 306
Chu Doãn Thành
thanhcd@most.gov.vn
Máy lẻ: 304
Phòng Tài chính – Kế toán
ĐT: 024 3936 7750
Kế toán trưởng – Trưởng phòng
Phan Thị Minh Nguyệt
ptmnguyet@most.gov.vn
Máy lẻ: 405
Phó trưởng phòng

Phùng Thị Hoàng Mai
pthmai@most.gov.vn
Máy lẻ: 404

Lâm Thị Thu Hà
lttha@most.gov.vn
Máy lẻ: 409
Đỗ Thị Nga
dtnga@most.gov.vn
Máy lẻ: 407
Nguyễn Thị Phương Hảo
haontp@most.gov.vn
Máy lẻ: 410
Trịnh Thu Quỳnh
ttquynh@most.gov.vn
Máy lẻ: 401
Dương Thùy Linh
linhdt@most.gov.vn
Máy lẻ: 412
Nguyễn Thị Thu Thủy
thuynt@most.gov.vn
Máy lẻ: 406
Vũ Cẩm Tú
vctu@most.gov.vn
Máy lẻ: 408
Nguyễn Thị Quỳnh Anh

nquynhanh@most.gov.vn

Máy lẻ: 402

Phòng Kế hoạch – Tổng hợp
ĐT: 024 3936 7750
Trưởng phòng

Nguyễn Thị Hồng Nhung

nhungnth@most.gov.vn

Máy lẻ: 501

Vũ Quỳnh Trang

trangvq@most.gov.vn

Máy lẻ: 505

Nguyễn Đức Nam

namnd@most.gov.vn

Máy lẻ: 506

Nguyễn Thị Thúy Hà

thuyha@most.gov.vn

Máy lẻ: 502

Văn phòng
ĐT: 024 3936 7750
Chánh Văn phòng
Lê Ngọc Bích
lnbich@most.gov.vn
Máy lẻ: 606
Nguyễn Viết Tiệp
nvtiep@most.gov.vn
Máy lẻ: 603
Bùi Thị Hương
bthuong@most.gov.vn
Máy lẻ: 608
Phạm Thị Nương
nuongpt@most.gov.vn
Máy lẻ: 605
Nguyễn Đức Thanh
thanhnd@most.gov.vn
Máy lẻ: 607
Phùng Thị Hiệp
pthiep@most.gov.vn
Máy lẻ: 602
Dương Thị Thúy
duongthuy@most.gov.vn 
Máy lẻ: 601