HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NGÀNH CƠ HỌC CỦA QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA


Danh sách Hội đồng khoa học ngành Cơ học:
STT Họ và tên Chức danh khoa học Chức danh trong HĐKH Cơ quan công tác
1 Phạm Chí Vĩnh PGS.TS Chủ tịch ĐH Khoa học tự nhiên – ĐHQGHN
2 Phạm Đức Chính TSKH Phó chủ tịch Viện Cơ học – VAST
3 Lê Minh Quý TS Thư ký khoa học ĐH Bách khoa Hà Nội
4 Nguyễn Đông Anh GS.TSKH Thành viên Viện Cơ học – VAST
5 Đặng Hữu Chung TS Thành viên Viện Cơ học – VAST
6 Nguyễn Dũng PGS.TS Thành viên Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
7 Phạm Huy Hoàng TS Thành viên ĐH Bách khoa TPHCM
8 Trần Ích Thịnh GS.TS Thành viên ĐH Bách khoa HN
9 Trần Văn Tùng TS Thành viên ĐH Bách khoa TPHCM