HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NGÀNH TOÁN HỌC CỦA QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA

STT Họ và tên Chức danh khoa học Chức danh trong HĐKH Cơ quan công tác
1 Ngô Việt Trung GS.TS Chủ tịch Viện Toán học
2 Phan Quốc Khánh GS.TSKH Phó chủ tịch ĐH Quốc tế TPHCM
3 Đỗ Đức Thái GS.TSKH Thư ký khoa học ĐH Sư phạm HN
4 Phạm Kỳ Anh GS.TSKH Thành viên ĐH Khoa học tự nhiên – ĐHQGHN
5 Nguyễn Hữu Dư GS.TS Thành viên ĐH Khoa học tự nhiên – ĐHQGHN
6 Dương Minh Đức GS.TS Thành viên ĐH Khoa học tự nhiên – ĐHQGTPHCM
7 Phùng Hồ Hải PGS.TSKH Thành viên Viện Toán học
8 Nguyễn Hữu Việt Hưng GS.TSKH Thành viên ĐH Khoa học tự nhiên – ĐHQGHN
9 Hà Huy Khoái GS.TSKH Thành viên Viện Toán học
10 Lê Thị Thanh Nhàn PGS.TS Thành viên ĐH Khoa học – ĐH Thái Nguyên
11 Hoàng Xuân Phú GS.TSKH Thành viên Viện Toán học