- Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia - https://nafosted.gov.vn -

Mời tham gia bình chọn Hội đồng khoa học ngành trong lĩnh vực KHTN&KT nhiệm kỳ 2019-2021

Theo kế hoạch đã thông báo, từ tháng 8/2019 đến hết tháng 12/2019, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia triển khai việc thành lập Hội đồng khoa học ngành trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật nhiệm kỳ 2019 -2021 (https://nafosted.gov.vn/binh-chon-thanh-vien-hoi-dong-khoa-hoc-nganh-trong-khtnkt-nhiem-ky-2019-2021/).

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia trân trọng cảm ơn cộng đồng khoa học thời gian vừa qua đã quan tâm, tích cực giới thiệu các nhà khoa học đủ điều kiện tham gia Hội đồng khoa học các ngành. Hiện nay, các nhà khoa học được đề cử đã cập nhật lý lịch khoa học trên hệ thống của Quỹ.

Để đề xuất HĐKH nhiệm kỳ mới, Cơ quan điều hành Quỹ kính mời các nhà khoa học tham gia bình chọn, đề xuất danh sách HĐKH ngành trên Hệ thống bình chọn các HĐKH của Quỹ từ ngày 27/9 đến ngày 11/10/2019. (CQĐH Quỹ sẽ gửi email đến các nhà khoa học trong danh sách về việc bình chọn HĐKH nhiệm kỳ mới). Các nhà khoa học có thể thực hiện bình chọn bao gồm:

Kính mong các nhà khoa học quan tâm, tích cực tham gia. Việc giới thiệu, đề xuất được các HĐKH ngành có uy tín và trình độ chuyên môn cao sẽ giúp thực hiện đánh giá khoa học chất lượng, đảm bảo hoạt động tài trợ, hỗ trợ của Quỹ hiệu quả, khách quan.

Tin: QuânNM