VIIP

Liên hệ

Các địa chỉ liên hệ: Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Ban Quản lý Dự án “Đổi mới sáng tạo hướng tời người thu nhập thấp” – Cục Phát triển Doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư ), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (hoặc các chi nhánh), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (hoặc các chi nhánh)


Tin tức và sự kiện

Thông báo tuyển chuyên gia tư vấn cho Dự án “Đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp”

Dự án “Đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp” (Vietnam Inclusive Innovation Project – VIIP) được thực hiện bằng nguồn vốn vay của Hiệp hội phát triển Quốc tế – IDA (thuộc Ngân hàng Thế giới) từ năm 2014-2018, cần tuyển các vị trí Chuyên gia tư vấn trong nước làm việc tại Tổ thực hiện dự án (PIU) thuộc Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia.


Thư viện văn bản

Thư viện văn bản liên quan đến Dự án “Đổi mới sáng tạo hướng tời người thu nhập thấp” VIIP