Print This Post

Ban hành các Danh mục tạp chí có uy tín trong lĩnh vực Khoa học tự nhiên và kỹ thuật do Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia tài trợ

Theo quy định tại Thông tư số 37/2014/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về Quy định quản lý đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (Quỹ) tài trợ (sau đây gọi tắt là Thông tư 37), trên cơ sở tư vấn của các Hội đồng khoa học ngành (HĐKH) trong lĩnh vực Khoa học tự nhiên và kỹ thuật (KHTN&KT), Hội đồng quản lý Quỹ (HĐQL) đã ban hành các Danh mục tạp chí có uy tín trong lĩnh vực KHTN&KT (DMTC) vào các năm 2016 và 2019. Danh mục tạp chí quốc tế có uy tín trong lĩnh vực KHTN&KT đã loại bỏ 25% số lượng các tạp chí trong danh mục SCIE thuộc nhóm cuối theo xếp hạng của Web of Science (WoS). Số lượng tạp chí thuộc các Danh mục quốc tế và ISI có uy tín tương đối ổn định đối với danh mục tạp chí năm 2016 và 2019 (khoảng 2.300 tạp chí ISI và 6.500-6.900 tạp chí quốc tế có uy tín). Danh mục tạp chí quốc gia năm 2019 được cập nhật theo hướng giảm số lượng tạp chí, chọn lọc hơn (82 tạp chí so với 236 tạp chí năm 2016). Các DMTC nói trên được sử dụng để đánh giá điều kiện đầu vào (Điều 10, Thông tư 37) và đánh giá kết quả đầu ra (Điều 11, Thông tư 37) của các đề tài nghiên cứu cơ bản, qua thời gian đã cho thấy có đóng góp quan trọng nhằm đạt được mục tiêu tài trợ nghiên cứu cơ bản của Quỹ (Điều 3, Thông tư 37),

Từ năm 2020, một số vấn đề về chất lượng tạp chí đã được các HĐKH ngành cũng như cộng đồng khoa học Việt Nam trao đổi, thảo luận. Trong thời gian từ tháng 5-12/2021, Cơ quan điều hành Quỹ đã trao đổi với các HĐKH, chuẩn bị phương án DMTC cập nhật để đề xuất HĐQL ban hành. Phương án xây dựng DMTC cập nhật được các HĐKH thống nhất dựa trên các nguyên tắc sau:

  • Thống nhất: DMTC dùng chung cho các ngành trong lĩnh vực KHTN&KT;
  • Khách quan: Sử dụng các xếp hạng tạp chí khoa học được thừa nhận rộng rãi trên thế giới, hạn chế can thiệp cá nhân.Cácđiều chỉnh đặc biệt (ví dụ việc loại bỏ các tạp chí trong beall’s list, predatory journals)được xem xét, thảo luận công khai, thống nhất trong các HĐKH;
  • Ổn định về số lượng: Số lượng tạp chí của Danh mục năm 2021 cơ bản tương đương về số lượng các tạp chí thuộc Danh mục năm 2016, 2019;
  • Hướng tới phương án tốt nhất về chất lượng (nhưng sẽ không có phương án hoàn hảo).

Trong quá trình đánh giá xét chọn và đánh giá nghiệm thu đề tài nghiên cứu cơ bản, DMTC sẽ được sử dụng như một “lưới lọc” ban đầu. Nhận xét, đánh giá chuyên sâu của các chuyên gia phản biện, các thành viên HĐKH và có cạnh tranh (trong đánh giá xét chọn) sẽ là các “lưới lọc” quan trọng tiếp theo đảm bảo về chất lượng đánh giá.

Ngày 30/12/2021, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ đã ký Quyết định ban hành các DMTC cập nhật, cụ thể như sau:

  1. Danh mục tạp chí quốc tế gồm 7.116 tạp chí
  2. Danh mục tạp chí ISI uy tín gồm 2.064 tạp chí
  3. Danh mục tạp chí quốc gia có uy tín gồm 86 tạp chí

Danh mục tạp chí chi tiết tại đây.

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia xin thông báo để các tổ chức chủ trì và các nhà khoa học tham gia chương trình nghiên cứu cơ bản do Quỹ tài trợ được biết, lưu ý tham chiếu các Danh mục tạp chí cập nhật trong quá trình công bố kết quả nghiên cứu./.

Tin: Phòng KHTN&KT