Print This Post

Danh sách đề tài khoa học tự nhiên năm 2011 (Đợt I)

Ngày 16/9/2011, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ khoa học và công nghệ quốc gia đã phê duyệt đợt 1 Danh mục 151 đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên được Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ thực hiện từ năm 2011 (Quyết định số 27/QĐ-HĐQLQ).

Danh sách cụ thể các đề tài tra cứu tại Danh mục tài trợ.

STT

Lĩnh vực tài trợ

Số lượng đề tài được tài trợ

1

Toán học

16

2

Tin học

13

3

Vật lý

36

4

Hóa học

23

5

Khoa học trái đất

15

6

Khoa học sự sống

40

7

Cơ học

8

Cơ quan điều hành Quỹ sẽ tổ chức rà soát dự toán kinh phí của các đề tài thuộc Danh mục nêu trên (dự kiển trong thời gian 20/9 đến 15/10). Sau khi Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ phê duyệt kinh phí các đề tài thuộc danh mục nêu trên, Cơ quan điều hành Quỹ sẽ thông báo tới các chủ nhiệm đề tài để thực hiện việc bổ xung, chỉnh sửa thuyết minh và ký hợp đồng.

Các đề tài phê duyệt đợt 2 chủ yếu bao gồm các đề tài có chủ nhiệm đề tài đang thực hiện đề tài được Quỹ tài trợ năm 2009. Quá trình phê duyệt các đề tài này sẽ phụ thuộc vào tiến độ thực hiện, nghiệm thu, dự kiến tiến hành vào tháng 11, 12 năm 2011.

Bài viết liên quan