Print This Post

Danh sách đề tài khoa học tự nhiên năm 2014 (Đợt I)

Ngày 24/11/2014, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia đã phê duyệt Danh mục (Đợt 1) 197 đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên được Quỹ tài trợ năm 2014 (Quyết định số 122/QĐ-HĐQL- NAFOSTED). Danh sách cụ thể các đề tài được phê duyệt đợt này được liệt kê dưới đây:

STT Lĩnh vực Số lượng đề tài được tài trợ (Đợt 1)
1 Toán học 35
2 KH thông tin & Máy tính 15
3 Vật lý 48
4 Hóa học 26
5 Khoa học Trái đất 15
6 Khoa học Sự sống – Sinh học Nông nghiệp 28
7 Khoa học Sự sống – Y sinh Dược học 16
8 Cơ học 14

Cơ quan điều hành Quỹ sẽ tổ chức rà soát dự toán kinh phí của các đề tài thuộc Danh mục nêu trên (dự kiến trong tháng 11-12/2014). Sau khi Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ phê duyệt kinh phí các đề tài thuộc Danh mục nêu trên, Cơ quan điều hành Quỹ sẽ thông báo tới các chủ nhiệm đề tài để thực hiện việc bổ sung, chỉnh sửa thuyết minh và ký hợp đồng (dự kiến trong tháng 12/2014-1/2015).

Danh mục đề tài phê duyệt đợt 2 bao gồm các đề tài có chủ nhiệm đề tài đang thực hiện đề tài do Quỹ tài trợ các năm từ 2009-2012. Quá trình phê duyệt các đề tài này sẽ phụ thuộc vào tiến độ thực hiện, nghiệm thu, dự kiến tiến hành từ nay đến cuối năm 2014.

Danh sách các đề tài được phê duyệt (tải tại đây).