Print This Post

Danh sách đề tài khoa học xã hội và nhân văn năm 2012

Ngày 17/01/2012, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ khoa học và công nghệ quốc gia đã phê duyệt Danh mục 73 đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học xã hội và nhân văn được Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ thực hiện từ năm 2012 (Quyết định số 04/QĐ-HĐQLQ). Danh sách cụ thể các đề tài được phê duyệt đợt này được liệt kê dưới đây:

STT Mã số Tên đề tài  Chủ nhiệm đề tài Cơ quan chủ trì Thời gian thực hiện (tháng)
 I. Triết học – Chính trị học – Tôn giáo học – Xã hội học (11 đề tài)
1 I1.6-2011.03 Nhân học triết học Freud và ảnh hưởng của nó đến nhân học triết học phương Tây hiện đại  PGS.TS Đỗ Minh Hợp Viện Triết học, Viện  Khoa học  Xã hội  Việt Nam 24
2 I2.3-2011.04 Tôn giáo và văn hóa: nghiên cứu lý thuyết cơ bản và giải pháp khai thác các giá trị văn hóa-tôn giáo phục vụ phát triển xã hội hiện nay PGS.TS Nguyễn Quang Hưng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội 24
3 I4.2-2011.05 Các loại hình thể chế chính trị đương đại – phân loại, so sánh và tìm ra những giá trị tham khảo cho việc hoàn thiện thể chế chính trị Việt Nam hiện nay GS.TS Lưu Văn Sùng Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia HCM 24
4 I3.4-2011.09 Dư luận xã hội ở Việt Nam hiện nay – một số vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản TS. Phan Tân Viện Nghiên cứu Dư luận Xã hội – Ban Tuyên giáo Trung ương 24
5 I3.4-2011.10 Nhận thức, thái độ và hành vi xả rác của người dân đô thị Hà Nội, xây dựng giải pháp dựa trên kinh nghiệm thành phố San Jose, California, Mỹ PGS.TS Nguyễn Thị Kim Hoa Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội 24
6 I1.2-2011.14 Quan hệ sở hữu trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay TS. Đặng Thị Lan Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội 24
7 I3.2-2011.17 Biến đổi cơ cấu xã hội và vai trò của kinh tế thị trường GS.TS Lê Ngọc Hùng Viện Xã hội học – Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh 24
8 I3.3-2011.20 Trao đổi và mạng xã hội: tiếp cận xã hội học và nhân học về sự biến đổi của xã hội nông thôn Việt Nam PGS.TSKH Bùi Quang Dũng Viện Xã hội học – Viện Khoa học Xã hội Việt Nam 14
9 I1.4-2011.24 Những vấn đề trách nhiệm xã hội trong tư tưởng Nho giáo Việt Nam TS. Nguyễn Tài Đông Viện Triết học – Viện Khoa học Xã hội Việt Nam 24
10 I1.7-2011.25 Triết học nữ quyền với tư cách là lý thuyết triết học về công bằng xã hội cho phụ nữ PGS.TS NguyễnThị Nga Viện Triết học – Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh 24
11 I3.1-2011.15 Lý thuyết ” thiết chế giới” và phụ nữ trong lãnh đạo chính trị: Trường hợp của Việt Nam TS. Đặng Ánh Tuyết Viện xã hội học – Học viện chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh 18
 II. Kinh tế học (12 đề tài)
1 II1.4-2011.03 Nghiên cứu mô hình quản lý chuỗi cung ứng xanh hướng tới tăng trưởng xanh TS. Vũ Anh Dũng Trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội 24
2 II4.3-2011.07 Nghiên cứu một số vấn đề cơ bản về thay đổi phương thức tiêu dùng của dân cư theo hướng phát triển bền vững TS. Lê Anh Vũ Viện Phát triển bền vững vùng Bắc Bộ – Viện Khoa học xã hội Việt Nam 24
3 II1.2-2011.08 Tương quan nhà nước và thị trường trong vận hành nền kinh tế theo quan điểm của Chủ nghĩa tự do mới: giá trị khoa học và những điều chỉnh mới trong bối cảnh những thập niên đầu thế kỷ XXI TS. Vũ Thanh Sơn Học viện chính trị-hành chính Khu vực 1, Học viện chính trị-hành chính quốc gia Hồ Chí Minh 18
4 II1.5-2011.12 Lạm phát mục tiêu và hàm ý đối với khuôn khổ chính sách tiền tệ của Việt Nam TS. Tô Thị Ánh Dương Viện Kinh tế Việt Nam – Viện Khoa học xã hội Việt Nam 24
5 II4.2-2011.13 Đầu tư nước ngoài vào bất động sản và bất ổn kinh tế vĩ mô: Khung khổ lý thuyết và áp dụng vào thực tiễn ở Việt Nam. TS. Lê Quốc Hội Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 24
6 II4.5-2011.14 Xây dựng hệ thống chuẩn đoán tăng trưởng mang tính bao hàm: phát triển các tiệm cận mới nhằm xác định các ưu tiên quốc gia góp phần củng cố luận cứ khoa học cho các chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 5 năm của Việt Nam. TS. Nguyễn Đức Thành Trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội 24
7 II1.4-2011.15 Dự báo tác động của biến động cơ cấu kinh tế lên thị trường lao động Việt Nam bằng phương pháp cân bằng tổng thể khả tính TS. Nguyễn Thị Lan Hương Viện Khoa học Lao động và Xã hội 24
8 II4.3-2011.16 Những yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng hàng nội của người Việt Nam trong thời đại toàn cầu hóa – nghiên cứu nhóm hàng thực phẩm dành cho trẻ em PGS.TS. Trương Đình Chiến Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 24
9 II4.5-2011.19 Mô hình tăng trưởng xanh: khuôn khổ cho tái cấu trúc các ngành sản xuất của Việt Nam TS. Vũ Tuấn Anh Viện Kinh tế Việt Nam – Viện Khoa học Xã hội Việt Nam 18
10 II3.2-2011.20 Bẫy thu nhập trung bình tại một số quốc gia Trung Đông – Bắc Phi: Kinh nghiệm và bài học cho Việt Nam TS. Bùi Nhật Quang Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông – Viện Khoa học xã hội Việt Nam 24
11 II2.4-2011.21 Khung chính sách thúc đẩy tăng trưởng xanh ở Việt Nam giai đoạn 2011-2020 TS. Trần Ngọc Ngoạn Viện Nghiên cứu Môi trường và Phát triển bền vững – Viện Khoa học Xã hội Việt Nam 24
12 II4.5-2011.22 Một số vấn đề cơ bản để khu vực kinh tế tư nhân thực sự là động lực cho sự phát triển giai đoạn 2011-2020. TS. Vũ Hùng Cường Viện Khoa học Xã hội Việt Nam 24
 III. Luật học (01 đề tài)
1 III1.4-2011.03 Những vấn đề cơ bản về hợp đồng hành chính trong quản lý nhà nước TS. Võ Trí Hảo Khoa Luật – Đại học quốc gia Hà Nội 24
 IV. Sử học – Khảo cổ học – Dân tộc học (19 đề tài)
1 IV5.2-2011.26 Quan hệ tộc người ở Tây Nguyên trong thời kỳ đổi mới (từ năm 1986 đến năm 2010) PGS.TS Trương Minh Dục Học viện Chính trị – Hành chính Khu vực III – Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh 24
2 IV4-2011.10 Tổ chức và hoạt động phòng thủ biển đảo Việt Nam dưới triều Nguyễn (1802-1885) PGS.TS Đỗ Bang Hội Khoa học Lịch sử Thừa Thiên Huế 24
3 IV5.2-2011.12 Chính sách tái định cư trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội ở các tỉnh miền núi: nghiên cứu trường hợp dự án thủy điện Sơn La TS. Trần Văn Hà Viện Dân tộc học, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam 24
4 IV1.1-2011.09 Hoạt động thương hồ ở vùng đồng bằng sông Cửu Long: truyền thống và biến đổi GS.TS Ngô Văn Lệ Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh 24
5 IV3.1-2011.06 Vai trò của các nghề truyền thống vùng nông thôn đồng bằng sông Hồng trong 25 năm đổi mới (1986 – 2011) TS. Lưu Thị Tuyết Vân Viện Sử học – Viện Khoa học Xã hội Việt Nam 24
6 IV5.3-2011.05 Tri thức dân gian (tri thức tộc người) của dân tộc Dao trong sử dụng và bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên PGS.TS Nguyễn Ngọc Thanh Viện Dân tộc học – Viện Khoa học Xã hội Việt Nam 24
7 IV2.2-2011.01 Biến đổi sinh kế của cộng đồng người Dao vùng lòng hồ Thủy điện Tuyên Quang  từ sau tái định cư đến nay PGS.TS Trần Văn Bình Đại học Văn hóa Hà Nội 24
8 IV3.2-2011.02 Hệ thống thương mại thế giới thế kỷ XVI-XVIII và hội nhập của Việt Nam: diễn trình và hệ quả TS. Hoàng Anh Tuấn trường đại học khoa học xã hội và nhân văn – đại học quốc gia Hà Nội 24
9 IV1.3-2011.24 Nghiên cứu các chỉ số nhân trắc của người Việt Nam theo vùng sinh thái PGS.TS Mai Văn Hưng Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội 24
10 IV1.2-2011.16 Công nghiệp khai khoáng ở Việt Nam thời kỳ Pháp thuộc (1858 – 1945) PGS.TS Tạ Thị Thúy Viện Sử học – Viện Khoa học Xã hội Việt Nam 24
11 IV5.2-2011.21 Ứng xử với môi trường tự nhiên của người Dao vùng Tây Bắc Việt Nam – Truyền thống và biến đổi TS. Trần Hữu Sơn Viện dân tộc học – Viện khoa học xã hội Việt Nam 24
12 IV5.2-2011.17 Văn hóa tộc người và giao thoa văn hóa  ở miền Tây Cao Bằng PGS.TS Đàm Thị Uyên Đại học Thái Nguyên 24
13 IV4-2011.22 Nghiên cứu các giá trị văn hóa quân sự Việt Nam thể  hiện trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ (1945-1975) TS. Đậu Văn Minh Viện Khoa học Nghệ thuật Quân sự – Học viện Quốc phòng 24
14 IV1.2-2011.15 Vai  trò của văn hóa Sa Huỳnh trong mạng lưới thương mại thời cổ khu vực qua nghiên cứu so sánh đồ trang sức TS. Nguyễn Thị Kim Dung Hội Khảo cổ học Việt Nam 24
15 IV1.4-2011.13 Vấn đề sử liệu trong nghiên cứu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam PGS.TS. Đoàn Minh Huấn Học viện Chính trị – Hành chính Khu vực I – Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh 24
16 IV7-2011.23 Địa danh cổ Hà Nội thế kỷ XV đến thế kỷ XX PGS.TS Phạm Thị Thùy Vinh Viện Nghiên cứu Hán Nôm – Viện Khoa học Xã hội Việt Nam 24
17 IV1.4-2011.18 Chính sách xã hội ở miền Bắc Việt Nam từ năm 1954 đến 1975 TS. Nguyễn Thị Thanh Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh 24
18 IV1.3-2011.20 20 năm đô thị hóa Nam bộ – Lý luận và thực tiển PGS.TS. Tôn Nữ Quỳnh Trân Viện Phát triển Bền vững vùng Nam Bộ – Viện Khoa học Xã hội Việt Nam 24
19 IV3.2-2011.11 Cảnh quan đô thị “khu phố Tây” ở Hà Nội nửa đầu thế kỷ XX qua tài liệu địa chính PGS.TS. Phan Phương Thảo Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội 24
 V. Khu vực học – Quốc tế học (05 đề tài)
1 V.1.2-2011.02 Chiến lược an ninh năng lượng của Trung Quốc và tác động đến Việt Nam TS Đỗ Minh Cao Viện Nghiên cứu Trung Quốc 24
2 V.1.2-2011.03 Cải cách an sinh xã hội ở các nước Đông Bắc Á từ 1990 đến nay. Kinh nghiệm và khả năng vận dụng vào Việt Nam TS Trần Thị Nhung Viện  Nghiên cứu Đông Bắc Á 24
3 V.2.1-2011.07 Nghiên cứu so sánh các mô hình liên kết khu vực – kinh nghiệm cho ASEAN TS. Nguyễn An Hà Viện Nghiên cứu Châu Âu 24
4 V.1.2-2011.08 Vai trò của kinh tế nhà nước sau khủng hoảng tài chính toàn cầu ở các nước Đông Á TS. Nguyễn Thanh Đức Viện Kinh tế và Chính trị thế giới 24
5 V.1.1-2011.10 Chủ nghĩa khu vực: những vấn đề lý luận và thực tiễn PGS.TS. Phạm Quang Minh Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn 24
VI. Tâm lí học – Giáo dục học (12 đề tài)
1 VI1.2-2011.01 Giao tiếp của cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt trong hệ thống chính trị các cấp ở Việt Nam trong điều kiện đổi mới và hội nhập PGS.TS Nguyễn Bá Dương Học viện Chính trị – Hành chính Khu vực I 24
2 VI1.1-2011.03 Nhu cầu tinh thần của thanh niên các dân tộc thiểu số vùng Tây Nam bộ ở nước ta hiện nay và một số nhân tố tác động TS. Vũ Ngọc Hà Viện Tâm lý học, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam 24
3 VI1.1-2011.04 Mạng xã hội đối với thanh niên Việt Nam – Thực trạng và giải pháp GS.TS Trần Hữu Luyến Trung tâm Nghiên cứu về Phụ nữ, Đại học Quốc gia Hà Nội 24
4 VI1.4-2011.05 Nghiên cứu định kiến giới đối với cán bộ nữ lãnh đạo các cấp trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế TS. Nguyễn Thị Thu Hà Trường Cán bộ Phụ nữ Trung ương, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 24
5 VI1.2-2011.06 Xây dựng chuẩn đánh giá kết quả học tập của học sinh phổ thông theo hướng tiếp cận năng lực GS.TS. Nguyễn Lộc Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo 24
6 VI1.1-2011.09 Những khía cạnh tâm lý của hoạt động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) TS. Nguyễn Thị Hoa Viện Tâm lý học, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam 24
7 VI1.1-2011.10 Những vấn đề tâm lý – xã hội của người cao tuổi Việt Nam: thực trạng – giải pháp trợ giúp và phát huy vai trò người cao tuổi tại cộng đồng PGS.TS Hoàng Mộc Lan Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội 24
8 VI1.2-2011.11 Xây dựng và đánh giá hiệu quả của chương trình chăm sóc sức khỏe tinh thần dựa vào trường học ở các trường tiểu học TS. Đặng Hoàng Minh Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội 24
9 VI2.2-2011.02 Đề xuất các phương pháp khắc phục học kém do chậm phát triển các vùng chức năng trên não ở học sinh đầu cấp tiểu học từ cách tiếp cận tâm lý học thần kinh trẻ em PGS.TS Võ Thị Minh Chí Viện Nghiên cứu Sư phạm-Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 24
10 VI2.99-2011.08 Nghiên cứu chương trình đánh giá phát triển trẻ em Việt Nam PGS.TS Nguyễn Thị Hoàng Yến Trung tâm Đào tạo và Phát triển giáo dục đặc biệt, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 36
11 VI2.5-2011.13 Giáo dục  văn hóa công nghiệp cho học sinh trong nhà trường phổ thông PGS.TS Đào Thị Oanh Viện Nghiên cứu Sư phạm, Trường Đại học Sư phạm Hà nội 24
12 VI2.3-2011.12 Nghiên cứu chiến lược giáo dục của các hộ gia đình ở khu vực nông thôn trong bối cảnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế TS. Trần Thị Thái Hà Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo 24
 VII. Văn học – Ngôn ngữ học (11 đề tài)
1 VII2.2-2011.01 Nghiên cứu từ  ngữ và văn hóa nghề biển Thanh – Nghệ Tĩnh PGS.TS
Hoàng Trọng Canh
Trường Đại học Vinh 24
2 VII1.2-2011.02 Nghiên cứu thành ngữ, tục ngữ Việt Nam dưới góc nhìn ngữ nghĩa- ngữ dụng- văn hóa (trên tư liệu truyện ngắn và tiểu thuyết Việt Nam trước và sau 1945) GS.TS
Đỗ Thị Kim Liên
Trường Đại học Vinh 24
3 VII1.2-2011.03 Quá trình hình thành và phát triển của thể loại kịch trong lịch sử văn học Việt Nam PGS.TS
Phan Trọng Thưởng
Viện Văn học 24
4 VII1.2-2011.04 Lịch sử tiếp nhận Phân tâm học ở Việt Nam – Lý thuyết và ứng dụng trong văn học PGS.TS
Hồ Thế Hà
Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế 24
5 VII1.2-2011.05 Di sản Hán Nôm và đời sống văn hóa xã hội hiện nay. PGS.TS
Trịnh Khắc Mạnh
Viện Nghiên cứu Hán Nôm 24
6 VII2.2-2011.06 Từ điển địa danh Nam Bộ PGS.TS
Lê Trung Hoa
Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội 24
7 VII2.9-2011.07 Tiếp cận hệ thuật ngữ tiếng Việt hiện đại theo định hướng xây dựng nền văn hóa tri thức Việt Nam GS.TS
Lê Quang Thiêm
Hội Ngôn ngữ học Việt Nam 24
8 VII1.4-2011.10 Sự vận động của Tục ngữ và Ca dao người Việt trong xã hội hiện đại TS.
Ngô Thị Thanh Quý
Viện Nghiên cứu Kinh tế – Xã hội và Nhân văn miền núi 24
9 VII2.2-2011.12 Từ ngữ Hán Việt : Tiếp nhận và sáng tạo PGS.TS
Phạm Hùng Việt
Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 24
10 VII1.3-2011.13 Tiếp nhận văn học Pháp ở Việt Nam dưới góc nhìn của lý thuyết phức hệ TS.
Nguyễn Duy Bình
Trường Đại học Vinh 24
11 VII1.3-2011.16 Tiếp nhận văn học nước ngoài thế kỷ XIX – XX ở Việt Nam (qua một số tác gia, tác phẩm tiêu biểu) PGS.TS
Đỗ Hải Phong
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 24
 VIII. Văn hóa – Nghiên cứu nghệ thuật – Báo chí – Truyền thông (02 đề tài)
1 VIII2.2-2011.01 Nghệ thuật diễn xướng Mo Mường TS. Kiều Trung Sơn Viện nghiên cứu Văn hóa- Viện KHXH Việt Nam 18
2 VIII2.3-2011.04 Sưu tầm , bảo tồn và phát huy lời nói vần của người Jrai ở tỉnh Gia Lai TS Trương Thông Tuần Trường Đại học Tây Nguyên 24

 

Bài viết liên quan