Print This Post

Kết thúc nhiệm kỳ 3 năm hoạt động của các Hội đồng khoa học ngành trong Khoa học tự nhiên

Các Hội đồng Khoa học ngành trong khoa học tự nhiên (KHTN) của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia được thành lập để tư vấn cho Quỹ trong việc đánh giá xét chọn và đánh giá kết quả nghiên cứu của các đề tài nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực KHTN do Quỹ tài trợ, cũng như trong việc xác định hướng nghiên cứu ưu tiên, xây dựng các cơ chế chính sách phát triển Quỹ. Các thành viên trong Hội đồng được lựa chọn từ các nhà khoa học có thành tích nghiên cứu xuất sắc trên phạm vi cả nước, công tâm và tự nguyện.

Trong hơn ba năm vừa qua, 75 nhà khoa học là thành viên của các Hội đồng Khoa học ngành đã dành nhiều tâm huyết, trí tuệ, tư vấn một cách khách quan, công tâm cho các hoạt động tài trợ, hỗ trợ nghiên cứu khoa học, đặc biệt là nghiên cứu cơ bản trong KHTN của Quỹ.

Nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ hoạt động 2009-2012, thay mặt Hội đồng quản lý và Cơ quan điều hành Quỹ, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Lê Đình Tiến đã gửi thư cảm ơn đến thành viên các Hội đồng Khoa học ngành. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ đánh giá cao công lao và những đóng góp của Hội đồng Khoa học ngành trong nhiệm kỳ vừa qua và mong tiếp tục nhận được sự hợp tác chặt chẽ của các nhà khoa học trong các hoạt động của Quỹ trong thời gian tới.

Thư cảm ơn của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ gửi các thành viên Hội đồng Khoa học ngành.