Print This Post

Thông báo điểm sát hạch xét tuyển viên chức Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia năm 2020

Căn cứ Kết luận tại phiên họp Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2020 của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia ngày 11/8/2020, Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2020 của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia thông báo kết quả điểm sát hạch xét duyệt tuyển viên chức Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia năm 2020, cụ thể như sau:

Số báo danh Họ và tên Năm sinh Vị trí công việc dự tuyển

Kết quả điểm kiểm tra sát hạch

Ghi chú
Điểm phỏng vấn Điểm ưu tiên

 Tổng điểm

01 Hoàng Thị Chi 1989 Quản lý khoa học 40.5 0 40.5
02 Nguyễn Thị Thúy Hà 1989 Kế hoạch 74.5 0 74.5
03 Bùi Thị Hương 1985 Hành chính 71 0 71
04 Cao Hạnh Quyên 1991 Kế toán 54 0 54
05 Lê Anh Tuấn 1990 Quản lý khoa học 59.5 0 59.5

 

Đối với ứng viên đạt yêu cầu Quỹ sẽ liên hệ và thông báo thực hiện các thủ tục liên quan tới từng ứng viên.

Tin: Lê Ngọc Bích