Print This Post

Thông báo giới thiệu và đề xuất danh sách Hội đồng khoa học ngành, liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn nhiệm kỳ 2015-2017

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) tổ chức thành lập Hội đồng khoa học ngành, liên ngành (HĐKH) trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn nhiệm kỳ 2015-2017.

Hội đồng khoa học có nhiệm tư vấn cho Quỹ về các vấn đề sau đây:

       1. Hướng nghiên cứu cơ bản do Quỹ tài trợ;
       2. Đánh giá xét chọn, đánh giá kết quả thực hiện các đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ tài trợ;
       3. Các vấn đề khác liên quan đến hoạt động của Quỹ.

Để có cơ sở lựa chọn HĐKH mới, kính mời các nhà khoa học quan tâm giới thiệu/tự giới thiệu bản thân hoặc các nhà khoa học khác tham gia HĐKH nhiệm kỳ mới.

Điều kiện tham gia HĐKH: Thành viên HĐKH được lựa chọn đáp ứng các tiêu chí sau:
a) Thành tích nghiên cứu khoa học: có sản phẩm công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín hoặc sách chuyên khảo trong năm (05) năm gần nhất

b) Uy tín, tiếp cận cái mới, chuẩn mực, khách quan

Quy trình thực hiện: 

TT Nội dung Thời gian Thông tin chi tiết
1 Giới thiệu Danh sách nhà khoa học tham gia HĐKH ngành, liên ngành thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn 15/8/2015 – 31/8/2015 – Danh sách các nhà khoa học mặc định được giới thiệu tham gia HĐKH: Các thành viên HĐKH nhiệm kỳ thứ nhất (2010-2013); chủ nhiệm, các thành viên tham gia nghiên cứu các đề tài của Quỹ từ năm 2010 đến nay;
– Danh sách các nhà khoa học đáp ứng các tiêu chí quy định của Quỹ được cộng đồng các nhà khoa học giới thiệu hoặc tự giới thiệu.
2 Cập nhật lý lịch khoa học 01/9/2015 – 15/9/2015 – Các nhà khoa học trong danh sách giới thiệu tham gia HĐKH ngành, liên ngành cần vào hệ thống OMS của Quỹ để cập nhật lý lịch khoa học. Chỉ những cá nhân đã cập nhật thông tin mới có tên trong danh sách lựa chọn HĐKH mới.
– Lấy ý kiến nhà khoa học về việc sẵn sàng tham gia HĐKH mới;
3 Kiểm tra thông tin đăng ký của các nhà khoa học 16/9/2015 –  30/9/2015 – Rà soát điều kiện đối với các nhà KH sẵn sàng tham gia HĐKH nhiệm kỳ mới.
4 Đề xuất Hội đồng khoa học nhiệm kỳ 2015 – 2017 01/10/2015-15/10/2015 Các nhà khoa học (bao gồm: Các thành viên HĐKH nhiệm kỳ thứ nhất (2010-2013), các chủ nhiệm đề tài NCCB trong KHXH&NV của Quỹ từ năm 2010 đến nay và các nhà khoa học đáp ứng các tiêu chí quy định của Quỹ được cộng đồng các nhà khoa học giới thiệu hoặc tự giới thiệu) vào hệ thống OMS đề xuất HĐKH ngành, liên ngành lĩnh vực KHXH&NV nhiệm kỳ mới (trường hợp đặc biệt bầu bản cứng qua bưu chính).
5 Tổng hợp kết quả 15/10/2015 -20/10/2015 – Tổng hợp kết quả giới thiệu thành viên HĐKH từ cộng đồng khoa học.
– Rà soát các thông tin đăng ký của nhà khoa học.
6 Quyết định thành lập HĐKH ngành, liên ngành lĩnh vực KHXH&NV nhiệm kỳ 2015 – 2017 20/10/2015-30/10/2015 Trình HĐQL Quỹ ban hành Quyết định thành lập HĐKH ngành, liên ngành lĩnh vực KHXH&NV nhiệm kỳ mới.

Bài viết liên quan