Print This Post

Thông báo kết quả đánh giá định kỳ đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên và kỹ thuật do Quỹ tài trợ năm 2015 và 2016

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia đã tổ chức đánh giá định kỳ đề tài NCCB trong KHTN&KT do Quỹ tài trợ năm 2015 và 2016. Kết quả đánh giá sẽ được Cơ quan điều hành Quỹ thông báo tới các chủ nhiệm đề tài và tổ chức chủ trì. Thông tin cụ thể như sau:

– Đối với đề tài Hội đồng đánh giá đề nghị cấp tiếp kinh phí: Quỹ cấp kinh phí đợt tiếp theo cho các đề tài ngay sau khi được cấp vốn từ Bộ Tài chính (dự kiến tháng 11/2018).

– Đối với đề tài Hội đồng đánh giá đề nghị chỉnh sửa, bổ sung báo cáo trước khi cấp tiếp kinh phí: đề nghị CNĐT và TCCT chỉnh sửa, bổ sung báo cáo định kỳ theo kết quả thông báo và gửi đến Quỹ trước ngày 30/11/2018 (thứ Năm). Quỹ dự kiến tổ chức đánh giá, thông báo kết quả và cấp tiếp kinh phí đợt tiếp theo trong tháng 12/2018.

– Đối với đề tài Hội đồng đánh giá đề nghị dừng tài trợ, Quỹ sẽ hướng dẫn các thủ tục liên quan với CNĐT và TCCT.

– Đối với các đề tài chưa nộp báo cáo hoặc đang bổ sung kết quả, đề nghị CNĐT và TCCT hoàn thiện, nộp báo cáo trước tháng 2/2019. Dự kiến Quỹ sẽ tổ chức đánh giá định kỳ đợt tiếp theo vào tháng 3/2019.

– Đối với các đề tài không nộp báo cáo, Quỹ sẽ không xem xét cấp tiếp kinh phí thực hiện đề tài theo tiến độ.

– Các đề tài phải chỉnh sửa, bổ sung báo cáo, CNĐT và TCCT thực hiện việc nộp lại báo cáo, gửi đến Quỹ thông qua 2 bước:

1. Truy cập vào hệ thống quản lý online (OMS) của Quỹ thông qua tài khoản cá nhân: https://www.nafosted.gov.vn/oms_ns/, chỉnh sửa lại báo cáo gửi Quỹ. (Quỹ đã mở lại báo cáo để CNĐT chỉnh sửa, bổ sung).

2. In 01 bản báo cáo từ hệ thống, lấy xác nhận của tổ chức chủ trì đề tài (ký, đóng dấu) và gửi tới Quỹ theo địa chỉ:

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia

Tầng 4, 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

(Ngoài phong bì ghi rõ: Báo cáo định kỳ ngành……..)