Print This Post

Thông báo kết quả xét chọn đề tài NCCB trong KHXH&NV thực hiện từ năm 2012

Căn cứ ý kiến đánh giá của các chuyên gia, kết luận tư vấn của Hội đồng khoa học ngành, liên ngành và các quy định hiện hành, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia đã quyết định phê duyệt các đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học xã hội và nhân văn được tài trợ thực hiện từ năm 2012.

(xem danh sách tại đây)

Cơ quan điều hành Quỹ đã gửi thư thông báo tới từng chủ nhiệm đề tài và tổ chức chủ trì về kết luận của Quỹ đối với đề tài được phê duyệt. Để đề tài có thể sớm triển khai thực hiện, đề nghị các chủ nhiệm đề tài hoàn chỉnh hồ sơ theo kết luận của Quỹ và gửi đến Cơ quan điều hành Quỹ trước ngày 26/4/2012. Hồ sơ hoàn chỉnh sẽ là căn cứ để Quỹ tiến hành ký hợp đồng nghiên cứu khoa học và chuyển kinh phí thực hiện đề tài ngay sau khi nhận được./.