Print This Post

Thông báo phê duyệt Danh mục đề tài nghiên cứu cơ bản trong Khoa học xã hội và nhân văn được Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ

Ngày 14/12/2022, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia đã phê duyệt Danh mục 83 đề tài nghiên cứu cơ bản (NCCB) trong khoa học xã hội và nhân văn (KHXH&NV) được Quỹ tài trợ (Quyết định số 69/QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày 14/12/2022). Đây là các đề tài được các Hội đồng khoa học NCCB trong KHXH&NV của Quỹ đánh giá xét chọn từ 212 hồ sơ đăng ký hợp lệ gửi đến Quỹ từ 2021.

Phân bố số lượng các đề tài được tài trợ theo các ngành như sau:

STT Ngành Số lượng đề tài được tài trợ
1 Kinh tế học 31
2 Tâm lý học, Giáo dục học 16
3 Triết học, chính trị học, xã hội học 15
4 Luật học 6
5 Sử học, khảo cổ học 9
6 Văn học, ngôn ngữ học 3
7 Văn hóa học, nghiên cứu nghệ thuật, thông tin đại chúng và truyền thông 3
Tổng số 83

Sau khi Hội đồng Quản lý Quỹ phê duyệt kinh phí các đề tài thuộc Danh mục nêu trên, Cơ quan điều hành Quỹ sẽ thông báo tới các chủ nhiệm đề tài để thực hiện việc bổ sung, chỉnh sửa thuyết minh và ký hợp đồng (dự kiến trong Quý 1 unăm 2023).

Danh sách các đề tài được phê duyệt (tải tại đây).

Quỹ Phát triển triển khoa học và công nghệ Quốc gia trân trọng thông báo để các nhà khoa học, các tổ chức KHCN được biết ./.

Tin: Phòng KHXH&NV