Print This Post

Thông báo phê duyệt đợt 1 “Danh mục đề tài NCCB trong KHTN được Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ thực hiện từ năm 2012”

Ngày 24/9/2012, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia đã phê duyệt Danh mục (Đợt 1) 202 đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên được Quỹ tài trợ thực hiện từ năm 2012 (Quyết định số 33/QĐ-HĐQLQ). Danh sách cụ thể các đề tài được phê duyệt đợt này được liệt kê dưới đây:

STT Lĩnh vực Số lượng đề tài được tài trợ (Đợt 1)
1 Toán học 8
2 KH thông tin & Máy tính 20
3 Vật lý 50
4 Hóa học 44
5 Khoa học Trái đất 13
6 Khoa học Sự sống 46
7 Cơ học 21

Cơ quan điều hành Quỹ sẽ tổ chức rà soát dự toán kinh phí của các đề tài thuộc Danh mục nêu trên (dự kiến trong thời gian từ 25/9 đến 15/10). Sau khi Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ phê duyệt kinh phí các đề tài thuộc Danh mục nêu trên, Cơ quan điều hành Quỹ sẽ thông báo tới các chủ nhiệm đề tài để thực hiện việc bổ sung, chỉnh sửa thuyết minh và ký hợp đồng.
Danh mục đề tài phê duyệt đợt 2 bao gồm các đề tài có chủ nhiệm đề tài đang thực hiện đề tài do Quỹ tài trợ trong các năm 2009, 2010. Quá trình phê duyệt các đề tài này sẽ phụ thuộc vào tiến độ thực hiện, nghiệm thu, dự kiến tiến hành từ nay đến cuối năm 2012.

Xem danh mục tại đây