Print This Post

Thông báo thực hiện điều tra khảo sát hoạt động tài trợ, hỗ trợ

Với mục đích điều tra kết quả, hiệu quả chương trình tài trợ, hỗ trợ, Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia thực hiện điều tra khảo sát trực tuyến đánh giá tác động của đề tài đối với cá nhân nhà khoa học / nhóm nghiên cứu.

  1. Đối tượng đánh giá: Hoạt động tài trợ, hỗ trợ của Quỹ (các đề tài NCCB, Hợp tác song phương 2009 – 2014)
  2. Thời gian thực hiện: Từ 30/6/2018 đến 10/7/2018

Thông tin thực hiện khảo sát được gửi trực tiếp qua email của Chủ nhiệm đề tài đăng ký trên hệ thống OMS của Quỹ. Trong thời gian thực hiện khảo sát, nếu có vấn đề phát sinh cần hỗ trợ xin vui lòng liên hệ: CV. Nguyễn Thành Trung – nguyentrung@most.gov.vn hoặc gọi đến số điện thoại: 024.3936.7750, số máy lẻ 501.

Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia đề nghị các nhà khoa học, nhóm nghiên cứu hỗ trợ để thực hiện điều tra, đánh giá nhằm tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hiệu quả tài trợ, hỗ trợ.