Print This Post

Thông báo về việc báo cáo định kỳ đề tài KHXH&NV bắt đầu thực hiện từ năm 2014

Theo Quy định về tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học xã hội và nhân văn do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ, để có căn cứ cấp kinh phí đợt tiếp theo đối với các đề tài đã triển khai thực hiện bắt đầu từ năm 2014, Quỹ đề nghị các chủ nhiệm đề tài phối hợp với các tổ chức chủ trì đề tài lập báo cáo định kỳ về tiến độ, kết quả thực hiện đề tài và gửi tới Quỹ.

Báo cáo định kỳ kết quả thực hiện đề tài (gồm báo cáo kết quả nghiên cứu_Mẫu NCCB06_Baocaodinhky, báo cáo tình hình sử dụng kinh phí_ Mẫu NCCB07_BaocaoSDKP và sản phẩm nghiên cứu khoa học của đề tài) được gửi tới Quỹ bằng cả hai hình thức:
– Bản mềm gửi tới Quỹ qua email: nafosted@most.gov.vn;
– 02 bản cứng có dấu xác nhận của Tổ chức chủ trì đề tài gửi đến Cơ quan Điều hành Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (số 39 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Để sớm cấp kinh phí đợt 2 theo tiến độ, đề nghị Tổ chức chủ trì và Chủ nhiệm đề tài gửi báo cáo trước ngày 20/11/2015.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ Cơ quan Điều hành Quỹ theo số điện thoại: 0439340411, email: nafosted@most.gov.vn.

Bài viết liên quan