Print This Post

Thông báo về việc báo cáo định kỳ và cấp kinh phí đợt tiếp theo đối với các đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học xã hội và nhân văn bắt đầu thực hiện từ năm 2017

Theo Quy định về việc tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học xã hội và nhân văn do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ, để có căn cứ cấp kinh phí đợt tiếp theo đối với các đề tài đã triển khai thực hiện bắt đầu từ năm 2017 (đợt ký hợp đồng tháng 11 và 12/2017), Quỹ đề nghị các Chủ nhiệm đề tài phối hợp với Tổ chức chủ trì đề tài lập báo cáo định kỳ về tiến độ, kết quả thực hiện đề tài cũng như tình hình sử dụng kinh phí và gửi tới Quỹ.

Hồ sơ đánh giá định kỳ kết quả thực hiện đề tài (gồm Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện đề tài – Mẫu NCCB06_Baocaodinhky, Báo cáo chi tiết tình hình sử dụng kinh phí – Mẫu Phụ lục số  01/CT-NAFOSTED và minh chứng sản phẩm của đề tài (sản phẩm trung gian, các bài báo nghiên cứu khoa học, minh chứng đào tạo… của đề tài) được gửi tới Quỹ bằng cả hai hình thức:

+ Bản mềm gửi tới Quỹ qua email: nafosted@most.gov.vn; cc tới email thư ký hành chính, thư ký tài chính ngành/liên ngành;

+ 01 bản cứng có dấu xác nhận của Tổ chức chủ trì đề tài gửi đến Cơ quan Điều hành Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia, số 39 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Ngoài phong bì ghi rõ: Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện đề tài NCCB trong KHXH&NV ngành/liên ngành……)

Thời hạn gửi báo cáo: trước ngày 24/01/2019

Cơ quan điều hành Quỹ sẽ tiến hành đánh giá định kỳ tình hình thực hiện các đề tài, thông báo kết quả và cấp kinh phí đợt tiếp theo tới các đề tài trong tháng 3/2019.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ Cơ quan Điều hành Quỹ theo số điện thoại: 024.39340411/ext: 102, 103, 104, 105, email: nafosted@most.gov.vn, cc email của thư ký hành chính, thư ký tài chính ngành/liên ngành để được hỗ trợ.

Tác giả bài viết: Phòng KHXH&NV (Nguyễn Linh Chi)