Print This Post

Thông báo về việc báo cáo giữa kỳ đối với các đề tài NCCB trong KHXH&NV bắt đầu thực hiện từ năm 2011

Theo Quy định về tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học xã hội và nhân văn do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ, để có căn cứ cấp kinh phí đợt tiếp theo đối với các đề tài đã phê duyệt tài trợ bắt đầu thực hiện từ năm 2011, Quỹ đề nghị các chủ nhiệm đề tài phối hợp với các tổ chức chủ trì đề tài lập báo cáo giữa kỳ về tiến độ và kết quả thực hiện đề tài và gửi tới Quỹ.

Báo cáo định kỳ kết quả thực hiện đề tài Khoa học xã hội và nhân văn 2011 (gồm báo cáo kết quả nghiên cứu và báo cáo tình hình sử dụng kinh phí) được gửi tới Quỹ bằng cả hai hình thức:

  • Bản mềm gửi cho Quỹ qua email: nafosted@most.gov.vn.
  • 01 bộ bản cứng có dấu xác nhận của Tổ chức chủ trì đề tài gửi đến Cơ quan điều hành Quỹ (số 38 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Để sớm cấp được kinh phí, đề nghị chủ nhiệm đề tài gửi báo cáo trước ngày 20/03/2012.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ Cơ quan điều hành Quỹ theo số điện thoại: 04.39367750/ 04.39369502; email: nafosted@most.gov.vn.

Xem các mẫu báo cáo tại đây:

Mẫu báo cáo định kỳ;

Mẫu báo cáo sử dụng kinh phí.