Thông báo về việc chỉnh sửa hoàn thiện thuyết minh đề cương và ký hợp đồng thực hiện đề tài tiềm năng do Quỹ tài trợ thực hiện từ năm 2019

Ngày 13/8/2019, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia đã ký phê duyệt Danh mục kinh phí của 15 đề tài thuộc chương trình tiềm năng được Quỹ tài trợ thực hiện từ năm 2019 trong đó, bình quân kinh phí tài trợ mỗi đề tài khoảng 1.650 triệu đồng/đề tài, kinh phí thấp nhất là 900 triệu đồng và cao nhất là 2.490 triệu đồng (Danh mục 15 đề tài tiềm năng được Quỹ tài trợ thực hiện từ năm 2019 đã được thông báo trên trang web của Quỹ ngày 02/7/2019).

Cơ quan điều hành Quỹ sẽ gửi thông báo tới các chủ nhiệm đề tài thông qua email yêu cầu chỉnh sửa thuyết minh đề tài và hoàn thiện hồ sơ theo quy định để chuẩn bị ký hợp đồng thực hiện. Đề nghị các chủ nhiệm đề tài khẩn trương hoàn thiện thuyết minh đề cương và các hồ sơ theo yêu cầu, gửi Cơ quan điều hành Quỹ theo thời hạn trong thông báo.

Thời gian thực hiện đề tài dự kiến bắt đầu từ tháng 9/2019. Quỹ dự kiến cấp kinh phí đợt 1 tới các đề tài ngay sau khi ký hợp đồng theo quy định.

+100%- 🖶 In

Bài viết liên quan