Print This Post

Thông báo về việc giới thiệu và đề xuất danh sách Hội đồng khoa học ngành/ liên ngành trong KHXH&NV nhiệm kỳ 2018-2020

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) tổ chức thành lập Hội đồng khoa học ngành/ liên ngành (HĐKH) trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn nhiệm kỳ 2018-2020. Để có cơ sở lựa chọn thành viên HĐKH, kính mời các nhà khoa học quan tâm giới thiệu/ tự giới thiệu bản thân hoặc các nhà khoa học khác (đáp ứng đủ điều kiện) tham gia HĐKH nhiệm kỳ mới.

Nhiệm vụ của Hội đồng khoa học:
Hội đồng khoa học được thành lập để tư vấn cho Quỹ về các vấn đề sau đây:

  • Hướng nghiên cứu cơ bản thuộc lĩnh vực KHXH&NV do Quỹ tài trợ;
  • Đánh giá xét chọn, đánh giá kết quả thực hiện các đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ tài trợ;
  • Các vấn đề khác liên quan đến hoạt động của Quỹ.

Tiêu chí lựa chọn:

  • Có trình độ kinh nghiệm và năng lực chuyên môn (tiêu chí cụ thể xem tại đây);
  • Được các nhà khoa học cùng ngành tín nhiệm giới thiệu;
  • Cam kết tham gia và thực hiện các quy định của Quỹ.

Kế hoạch thực hiện

TTNội dungThông tin chi tiếtThời gian dự kiến
1Giới thiệu nhà KHCộng đồng khoa học giới thiệu bổ sung các nhà khoa học đủ điều kiện tham gia Hội đồng khoa học các ngành/ liên ngành. (Danh sách giới thiệu mặc định của Quỹ bao gồm thành viên HĐKH nhiệm kỳ 2018-2020 và các Chủ nhiệm đề tài NCCB KHXH&NV được tài trợ của Quỹ từ 2010 đến 2018).Từ 15/3/2018-30/4/2018

2Cập nhật lý lịch khoa học
Các nhà khoa học trong danh sách đề cử cập nhật lý lịch khoa học. Chỉ những cá nhân đã cập nhật thông tin mới có tên trong danh sách lựa chọn HĐKH mới (Lý lịch khoa học có thể được cập nhật từ 15/3/2018).Từ 01/5/2018-30/5/2018

3Đề xuất
HĐKH mới
Các nhà khoa học (bao gồm: Chủ nhiệm đề tài đủ điều kiện, Hội đồng khoa học các ngành/ liên ngành KHXH&NV nhiệm kỳ 2016 – 2018, các nhà khoa học được đề cử) vào hệ thống OMS đề xuất HĐKH nhiệm kỳ mới.Từ 20/6/2018-30/7/2018
4Tổng hợp kết quả– Tổng hợp kết quả giới thiệu từ cộng đồng khoa học
– Rà soát các thông tin đăng ký của nhà khoa học
Tháng 8-9/2018
5Thành lập
HĐKH ngành
Họp ra mắt HĐKH ngành/ liên ngành mớiTháng 10/2018

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia trân trọng kính mời các nhà khoa học tham gia tích cực vào việc bình chọn thành viên các HĐKH ngành/ liên ngành thông qua tài khoản trên hệ thống Quản lý Thông tin trực tuyến (OMS) (https://www.nafosted.gov.vn/oms_ss/account/index.php).

Sự ủng hộ của các nhà khoa học sẽ góp phần quan trọng trong việc lựa chọn các thành viên có năng lực, uy tín để tham gia vào các HĐKH ngành/ liên ngành.

Trân trọng cảm ơn./.