Print This Post

Thông báo về việc giới thiệu và đề xuất danh sách Hội đồng khoa học ngành trong KHTN&KT nhiệm kỳ 2015-2017

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) tổ chức thành lập Hội đồng khoa học ngành (HĐKH) trong khoa học tự nhiên nhiệm kỳ mới (2015-2017). Để có cơ sở lựa chọn HĐKH mới, kính mời các nhà khoa học quan tâm giới thiệu/tự giới thiệu bản thân hoặc các nhà khoa học khác (đáp ứng đủ điều kiện) tham gia HĐKH nhiệm kỳ mới.

Nhiệm vụ  của Hội đồng khoa học:
Hội đồng khoa học được thành lập để tư vấn cho Quỹ về các vấn đề sau đây:

  1. Hướng nghiên cứu cơ bản do Quỹ tài trợ;
  2. Đánh giá xét chọn, đánh giá kết quả thực hiện các đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ tài trợ;
  3. Các vấn đề khác liên quan đến hoạt động của Quỹ.

Tiêu chí giới thiệu:

  • Thành tích nghiên cứu khoa học;
  • Uy tín, khách quan, đổi mới.

Kế hoạch thực hiện: 

TT Nội dung Thời gian Thông tin chi tiết
1 Giới thiệu nhà khoa học Từ 24/3/2015 – 15/4/2015 Cộng đồng khoa học giới thiệu các nhà khoa học có thể tham gia Hội đồng khoa học các ngành. Danh sách giới thiệu mặc định của Quỹ bao gồm thành viên HĐKH nhiệm kỳ 2012-2015 và các Chủ nhiệm đề tài NCCB KHTN của Quỹ từ 2009 đến 2014.
2 Cập nhật lý lịch khoa học Từ 15/4/2015 – 30/4/2015 Các nhà khoa học trong danh sách đề cử cập nhật lý lịch khoa học. Chỉ những cá nhân đã cập nhật thông tin mới có tên trong danh sách lựa chọn HĐKH mới. Nhà khoa học được giới thiệu không có trong cơ sở dữ liệu nhà khoa học của Quỹ cần vào hệ thống OMS của Quỹ để cập nhật lý lịch. Chỉ những cá nhân đã cập nhật thông tin mới có tên trong danh sách lựa chọn HĐKH mới.
3 Từ 14/05/2015-28/5/2015 Các nhà khoa học (bao gồm: Chủ nhiệm đề tài, Hội đồng khoa học các ngành KHTN nhiệm kỳ 2012-2015, các nhà khoa học được đề cử) vào hệ thống OMS đề xuất HĐKH nhiệm kỳ mới
4 Tổng hợp kết quả Từ 28/5/2015 -10/6/2015 – Tổng hợp kết quả giới thiệu từ cộng đồng khoa học.
– Rà soát các thông tin đăng ký của nhà khoa học.
5 Ra mắt HĐKH mới nhiệm kỳ 2015 – 2017 Tháng 6/2015 Quyết định thành lập HĐKH nhiệm kỳ 2015 – 2017 của Chủ tịch HĐQL Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia.