Print This Post

Thông báo về việc kiểm tra, xác nhận kinh phí đề tài NCCB năm 2017

Theo kế hoạch hàng năm để tổng hợp số liệu lập báo cáo Quyết toán và làm căn cứ để cấp tiếp kinh phí triển khai đề tài theo tiến độ hợp đồng, nghiệm thu thanh lý đối với đề tài kết thúc, Cơ quan điều hành Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (Quỹ) sẽ tiến hành kiểm tra, xác nhận kinh phí sử dụng cho các sản phẩm và nội dung công việc hoàn thành của đề tài NCCB năm 2017 do Quỹ tài trợ. Thời gian thực hiện dự kiến từ tháng 1 – tháng 5/2018.

Để việc xác nhận kinh phí sử dụng đề tài được thuận lợi, nhanh chóng, đề nghị cơ quan chủ trì đề tài và các phòng ban có liên quan (phòng Kế toán làm đầu mối) phối hợp với chủ nhiệm đề tài chuẩn bị các tài liệu sau:
–         Báo cáo tổng hợp và báo cáo chi tiết tình hình kinh phí sử dụng của đề tài (Phụ lục 01 và Phụ lục 02)
–         Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện đề tài (Mẫu NCCB06)
–         Hồ sơ, chứng từ gốc liên quan đến kinh phí sử dụng kỳ này trong báo cáo chi tiết.

Các báo cáo (Phụ lục 01, Phụ lục 02 và Mẫu NCCB06) đề nghị gửi về Quỹ bằng đường công văn và gửi bản điện tử qua email tới các thư ký hành chính, tài chính ngành trước 10 ngày khi đoàn đến làm việc. Công văn thông báo cụ thể về việc xác nhận kinh phí sử dụng đề tài do Quỹ tài trợ sẽ gửi tới các cơ quan chủ trì theo đường bưu điện.

Quỹ sẽ tiến hành xác nhận tình hình sử dụng kinh phí đối với các đơn vị nộp báo cáo đúng hạn và đầy đủ theo quy định. Đối với các đơn vị không nộp báo cáo, Quỹ không tiến hành xác nhận tình hình sử dụng kinh phí và không cấp tiếp kinh phí đối với các đề tài do đơn vị chủ trì thực hiện. 

Tác giả bài viết:MaiPTH