Print This Post

Thông báo về việc phê duyệt danh mục đề tài NCCB trong KHXH&NV được Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ thực hiện từ năm 2013

Ngày 24/12/2012, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia đã phê duyệt Danh mục đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học xã hội và nhân văn được Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ thực hiện từ năm 2013 kèm theo Quyết định số 44/QĐ-HĐQLQ

Danh mục các đề tài – Tải file