Print This Post

Thông báo về việc tạm ứng kinh phí để thực hiện đề tài, dự án KH&CN do Quỹ tài trợ

Thực hiện theo công văn số 1669/BTC-HCSN của Bộ tài chính ngày 07/02/2014 về việc tạm ứng kinh phí thực hiện đề tài, dự án KH&CN; Quỹ PTKH&CN QG sẽ cấp kinh phí cho các đề tài dự án đợt một là 50% kể từ ngày 14/02/2014; Đối với các đề tài được cấp kinh phí đợt 1 theo công văn số 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 của Bộ tài chính thì chỉ được cấp kinh phí đợt 1 là 30% Quỹ sẽ cấp bổ sung 20% còn lại sau ngày 14/02/2014.