Print This Post

Công bố Danh mục tạp chí quốc tế và quốc gia có uy tín trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn

Theo quy định tại Thông tư số 37/2014/BKHCN ngày 12/12/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Quy định quản lý đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia ban hành Danh mục tạp chí quốc tế và quốc gia có uy tín. Danh mục này được sử dụng làm căn cứ xem xét điều kiện nhóm nghiên cứu (điều kiện đầu vào) và đánh giá kết quả các sản phẩm công bố của đề tài (đánh giá đầu ra) của các đề tài được xét chọn và tài trợ.

Ngày 11/12/2019, Hội đồng Quản lý Quỹ đã ban hành Quyết định số 251/QĐ-HĐQL-NAFOSTED về việc công bố Danh mục tạp chí quốc tế và quốc gia có uy tín trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 224/QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày 08/11/2017 của Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia về việc công bố Danh mục tạp chí quốc tế và quốc gia có uy tín trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn

Toàn văn Quyết định được đăng tải trên website https://nafosted.gov.vn/, mục “Văn bản – Quy định”, hoặc tải về tại đây.

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia xin thông báo để các nhà khoa học biết và thực hiện theo quy định.

Tin: Phòng KHXH&NV (Nguyễn Quỳnh Hoa)