Print This Post

Công bố danh sách các đề tài nghiên cứu cơ bản trong Khoa học xã hội và nhân văn được Quỹ tài trợ năm 2011

Trên cơ sở đánh giá và tư vấn của các Hội đồng khoa học ngành, liên ngành trong khoa học xã hội và nhân văn, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia đã quyết định phê duyệt các đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học xã hội và nhân văn được Quỹ tài trợ thực hiện từ năm 2011. (Danh sách xem ở đây)

Cơ quan điều hành Quỹ hiện đang tiến hành rà soát dự toán kinh phí của các đề tài đã được phê duyệt tài trợ. Quỹ sẽ liên hệ với các chủ nhiệm đề tài để hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ đề tài trước khi ký hợp đồng tài trợ và cấp kinh phí (dự kiến cuối tháng 03/2011).