Print This Post

Thông báo tài trợ cho các đề tài hợp tác nghiên cứu khoa học giữa Việt Nam và Flanders (Bỉ) thực hiện từ 2012

Thông báo tài trợ cho các đề tài hợp tác nghiên cứu khoa học giữa Việt Nam và Flanders (Bỉ) thực hiện từ 2012

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia Việt Nam (NAFOSTED) và Quỹ khoa học Flanders (FWO) đã ký kết một thỏa thuận khung về triển khai chương trình đồng tài trợ cho các dự án hợp tác nghiên cứu khoa học giữa các nhà khoa học Việt Nam và Flanders. Mỗi bên (hai Quỹ) sẽ dành một khoản kinh phí hàng năm là 300,000 Euro để tài trợ cho các đề tài hợp tác nghiên cứu cơ bản thuộc chương trình này.

Kinh phí tài trợ từ phía NAFOSTED cho mỗi đề tài hợp tác nghiên cứu (cơ bản) thuộc chương trình này có thể lên tới 75,000 Euro/năm (tương đương 2 tỷ VNĐ) để chi trả nhân công lao động khoa học, nguyên vật liệu, thiết bị (nhỏ) và đi lại, công tác phí phục vụ nghiên cứu. Thời gian thực hiện đề tài hợp tác nghiên cứu trong khuôn khổ chương trình này là hai năm. Chương trình hợp tác giữa hai Quỹ NAFOSTED và FWO đã được triển khai từ năm 2009.

Phạm vi tài trợ

Các đề tài nghiên cứu cơ bản thuộc phạm vi tài trợ của cả hai Quỹ (FWO và NAFOSTED) đều có thể được xem xét, tài trợ, bao gồm các ngành khoa học sau:

 • Toán học, khoa học thông tin, khoa học máy tính
 • Khoa học vật lý
 • Hóa học
 • Sinh học
 • Y học
 • Kỹ thuật công trình (Engineering)
 • Khoa học vật liệu
 • Khoa học nông nghiệp
 • Khoa học trái đất và môi trường
 • Khoa học xã hội và kinh tế

Đăng ký hồ sơ đề tài

Từ tháng 01/2011 đến 01/4/2011, Quỹ NAFOSTED tiếp nhận hồ sơ đăng ký đề tài hợp tác nghiên cứu với sự tham gia của các nhà khoa học Việt Nam và Flanders (Bỉ) trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa NAFOSTED và Quỹ Khoa học FWO.

Các nhà khoa học của hai bên nộp hồ sơ đăng ký thực hiện đề tài đồng thời cho Quỹ khoa học ở nước mình:
Tại Flander, mẫu hồ sơ đăng ký có thể tìm thấy trên trang Web của FWO (www.fwo.be).
Tại Việt Nam, hồ sơ đăng ký đề tài gồm:


Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ do nhà khoa học Việt Nam và Flanders cùng thống nhất xây dựng, nộp đúng thời hạn cho cả hai Quỹ (thời hạn năm nay là ngày 01/04/2011). Hồ sơ đăng ký thực hiện đề tài phải được nộp cho Quỹ NAFOSTED thông qua thư điện tử (tới địa chỉ: nafosted@most.gov.vn), viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh,

Đánh giá xét chọn đề tài:

NAFOSTED và FWO sẽ độc lập tổ chức đánh giá xét chọn các hồ sơ đề tài mà mỗi bên nhận được, sau đó trao đổi kết quả đánh giá để thống nhất quyết định danh sách các đề tài được tài trợ. Chỉ những đề tài được cả hai Quỹ cùng đề nghị tài trợ mới được chấp nhận. Các đề tài được tài trợ là các đề tài đáp ứng các đòi hỏi về chất lượng khoa học cũng như các yêu cầu cụ thể theo quy định hiện hành của Quỹ khoa học ở nước mình (NAFOSTED; FWO).
Các tiêu chí đánh giá bao gồm:

 • Sự phù hợp (nghiên cứu cơ bản thuộc các lĩnh vực khoa học được hai Quỹ tài trợ);
 • Tính mới và sáng tạo;
 • Trọng tâm nghiên cứu rõ ràng, cụ thể;
 • Phương pháp nghiên cứu chặt chẽ và chính xác;
 • Tính khả thi;
 • Năng lực khoa học và thành tích nghiên cứu (tầm quốc tế) của nhóm nghiên cứu;
 • Khả năng hợp tác / phối hợp giữa các nhóm nghiên cứu có liên quan;
 • Tính hợp lý của kinh phí nghiên cứu đề nghị được tài trợ.

Tại Việt nam, đề tài được đánh giá bởi hội đồng khoa học do NAFOSTED chỉ định cùng với việc xem xét ý kiến nhận xét của các chuyên gia phản biện độc lập.
Tại Flanders, các đề tài sẽ được đánh giá bởi một hội đồng khoa học đa ngành cùng với việc xem xét các ý kiến nhận xét của các chuyên gia khi cần thiết.

Các đề tài sẽ được đánh giá và xếp hạng thành 3 danh sách:

 • Danh sách các đề tài được ưu tiên tài trợ.
 • Danh sách các đề tài được xem xét tài trợ nếu kinh phí của hai Quỹ cho phép.
 • Danh sách các đề tài không được tài trợ;

Tiến độ thực hiện dự kiến:

 • Hạn nộp hồ sơ: Trước 0h ngày 01/04/2011
 • Kiểm tra tính hợp lệ, đánh giá của chuyên gia: tháng 4~6/2011
 • Đánh giá của các hội đồng khoa học: 9/2011
 • Trao đổi kết quả, đàm phán với FWO: 10/2011
 • Quyết định danh sách đề tài được tài trợ: 11/2011
 • Bắt đầu triển khai thực hiện đề tài: 01/01/2012

Thông tin về chương trình tài trợ này từ phía FWO có thể được tham khảo trên trang web của Quỹ Khoa học Flanders.