Print This Post

Danh sách đề tài khoa học tự nhiên năm 2009

Ngày 09/9/2009, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ khoa học và công nghệ quốc gia đã phê duyệt Danh mục 321 đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên được Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ thực hiện từ năm 2009 (Quyết định số 06/QĐ-HĐQLQ).

Danh sách cụ thể các đề tài tra cứu tại Danh mục tài trợ.

STT

Lĩnh vực tài trợ

Số lượng đề tài được tài trợ

1

Toán học

46

2

Khoa học thông tin và máy tính

18

3

Vật lý

83

4

Hóa học

57

5

Khoa học trái đất

38

6

Khoa học sự sống

60

7

Cơ học

19