Print This Post

Danh sách đề tài khoa học tự nhiên năm 2010

Ngày 29/9/2010, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ khoa học và công nghệ quốc gia đã phê duyệt Danh mục 166 đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên được Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ thực hiện từ năm 2010 (Quyết định số 07/QĐ-HĐQLQ).

Danh sách cụ thể các đề tài tra cứu tại Danh mục tài trợ.

STT

Lĩnh vực tài trợ

Số lượng đề tài được tài trợ

1

Toán học

11

2

Khoa học thông tin và máy tính

09

3

Vật lý

34

4

Hóa học

35

5

Khoa học trái đất

15

6

Khoa học sự sống

50

7

Cơ học

12

Cơ quan điều hành Quỹ hiện đang tiến hành rà soát dự toán kinh phí của các đề tài đã được phê duyệt tài trợ. Quỹ sẽ liên hệ với các chủ nhiệm đề tài để yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ đề tài trước khi ký hợp đồng tài trợ và cấp kinh phí (dự kiến cuối tháng 10/2010).