Print This Post

Danh sách đề tài khoa học tự nhiên năm 2011 (Đợt III)

Ngày 11/05/2012, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ khoa học và công nghệ quốc gia đã phê duyệt đợt 3 Danh mục 01 đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên được Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ thực hiện từ năm 2012 (Quyết định số 24/QĐ-HĐQLQ). Danh sách cụ thể các đề tài được phê duyệt đợt này được liệt kê dưới đây:

STT (1) Mã đề tài
(2)
Tên đề tài (3) Chủ nhiệm đề tài (4) Đơn vị chủ trì (5) Thời gian
thực hiện – theo tháng (6)
KHOA HỌC TRÁI ĐẤT (01 đề tài)
1 105.04-2011.24  Nghiên cứu cổ từ trên các thành tạo bazan Pécmi  ở vùng Tây Bắc Việt Nam; tái tạo vị trí cổ địa lý của khu vực nghiên cứu. TS. Cung Thượng Chí  Viện Địa chất, Viện KH&CN VN 36

 

Bài viết liên quan