Print This Post

Thông báo Danh mục đề tài thuộc Chương trình hợp tác song phương NAFOSTED – FWO do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ năm 2020

Căn cứ trên đề xuất của HĐKH hỗn hợp, Hội đồng Quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (Quỹ) đã phê duyệt Danh mục 05 đề tài thuộc Chương trình hợp tác song phương NAFOSTED – FWO được Quỹ tài trợ năm 2020 theo Quyết định số 352/QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày 12/11/2020.

 

Cơ quan điều hành Quỹ sẽ tổ chức thẩm định nội dung, dự toán kinh phí của các đề tài thuộc Danh mục nêu trên trong tháng 11/2020 và thông báo tới các tổ chức chủ trì và chủ nhiệm đề tài để thực hiện việc hoàn thiện thuyết minh, ký hợp đồng sau khi Hội đồng Quản lý Quỹ phê duyệt Danh mục kinh phí tài trợ (dự kiến tháng 1/2021).

Năm 2020, Chương trình hợp tác song phương NAFOSTED – FWO đã tiếp nhận 27 hồ sơ đề nghị tài trợ. Nội dung của các đề xuất tài trợ trải rộng trên nhiều lĩnh vực như: Khoa học đất/môi trường; kỹ thuật sinh học/thực phẩm; hoá dược; hoá hữu cơ; vật lý lý thuyết; toán ứng dụng; sinh học phân tử (thực vật); dịch tễ học; cơ học/kỹ thuật xây dựng; khoa học máy tính; tâm lý học và giáo dục/xã hội học.

Trong thời gian đánh giá xét chọn từ tháng 4-10/2020, các hồ sơ đã được xem xét theo các bước thống nhất giữa hai Quỹ, gửi xin ý kiến chuyên gia phản biện (04 chuyên gia phản biện/hồ sơ) và đánh giá thông qua HĐKH hỗn hợp gồm các nhà khoa học Việt Nam và Bỉ.

Ngày 12/10/2020, Hội đồng khoa học NAFOSTED – FWO bao gồm 12 thành viên (06 thành viên phía FWO và 06 thành viên phía NAFOSTED) đã họp đánh giá xét chọn và xếp hạng các đề tài.