Print This Post

Kế hoạch ký hợp đồng và cấp kinh phí cho các đề tài NCCB trong KHTN được tài trợ năm 2012

KẾ HOẠCH KÝ HỢP ĐỒNG VÀ CẤP KINH PHÍ CHO CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CƠ BẢN TRONG KHTN ĐƯỢC TÀI TRỢ NĂM 2012

Hiện nay, Cơ quan Điều hành Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia đã hoàn tất việc rà soát kinh phí 202 đề tài NCCB đã được Hội đồng Quản lý Quỹ ký phê duyệt trong danh mục tài trợ năm 2012, đồng thời Quỹ đã được Bộ Tài chính phê duyệt kinh phí đợt tiếp theo của năm 2012 để cấp cho các đề tài.

Theo kế hoạch dự kiến, Quỹ sẽ gửi thông báo đến các chủ nhiệm đề tài để hoàn chỉnh thuyết minh đề cương trong tháng 1/2013. Việc ký hợp đồng và cấp kinh phí sẽ được tiến hành vào tháng 2/2013.

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia xin cáo lỗi về việc chậm cấp kinh phí cho các đề tài được tài trợ năm 2012 và mong tiếp tục nhận được sự hợp tác của các nhà khoa học trong thời gian tới.

Bài viết liên quan