Kết quả phê duyệt danh mục các đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ do doanh nghiệp thực hiện theo Nghị định số 119/1999/NĐ-CP của Chính phủ được xem xét hỗ trợ kinh phí thực hiện từ Quỹ Nafosted

Ngày 18 tháng 02 năm 2014, Hội đồng Quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia đã phê duyệt danh mục 20 đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ do các doanh nghiệp đăng ký thực hiện theo Nghị định số 119/1999/NĐ-CP của Chính phủ được xem xét hỗ trợ từ nguồn kinh phí của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (Nafosted). Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp theo Nghị định số 119/1999/NĐ-CP được thực hiện từ năm 2002 đến nay. Đây là năm đầu tiên Quỹ Nafosted đứng ra chủ trì tổ chức thực hiện Chương trình này với sự phối hợp với các đơn vị trong Bộ KH&CN.

Sau khi được phê duyệt, các đề tài sẽ tiếp tục hoàn thiện, chỉnh sửa thuyết minh đề cương theo ý kiến góp ý của Hội đồng khoa học để chuẩn bị cho bước tiếp theo – thẩm định nội dung và kinh phí thực hiện theo các quy định hiện hành.

Xem Danh mục các đề tài thực hiện theo Nghị định 119/1999/NĐ-CP của Chính phủ được xem xét hỗ trợ kinh phí từ Quỹ Nafosted ban hành kèm theo Quyết định số 10/QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày 18/02/2014 tại đây.

+100%- 🖶 In