Print This Post

Một số lưu ý trong công tác mua sắm vật tư, nguyên nhiên vật liệu; dịch vụ trong các nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Quỹ tài trợ

Sau khi Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 được Quốc hội Khóa XV thông qua, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư đã ban hành một số văn bản mới, quy định và hướng dẫn về lựa chọn nhà thầu, cụ thể như sau:

– Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

– Thông tư số 02/2024/TT-BKHĐT ngày 06 tháng 3 năm 2024 quy định hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và thi, cấp, thu hồi chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu;

– Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 4 năm 2024 về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

– Thông tư số 07/2024/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 4 năm 2024 Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu.

Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia lưu ý các Tổ chức chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ do Quỹ tài trợ bám sát các quy định trên đây trong công tác lựa chọn nhà thầu để mua sắm vật tư, nguyên nhiên vật liệu, dịch vụ trong quá trình triển khai các nhiệm vụ. Một số điểm mới cần lưu ý khi triển khai thực hiện như sau:

1. Đối với việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ thuộc phần kinh phí được giao khoán (bao gồm cả nhiệm vụ khoán chi từng phần và nhiệm vụ khoán chi đến sản phẩm cuối cùng):

Tổ chức, cá nhân chủ trì chịu trách nhiệm thực hiện việc mua sắm mà không phải áp dụng quy định tại Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định số 24/2024/NĐ-CP nhưng phải bảo đảm chế độ hóa đơn, chứng từ đầy đủ theo quy định của pháp luật (Khoản 3 Điều 134 Nghị định 24/2024/NĐ-CP)

2. Đối với việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ thuộc phần kinh phí không được giao khoán (vật tư, nguyên nhiên vật liệu, dụng cụ; vé máy bay đoàn ra)

a) Đối với gói thầu hoặc nội dung mua sắm có giá không quá 50 triệu đồng, tổ chức chủ trì được lựa chọn mua sắm theo quy định tại Khoản 4 Điều 23 Luật đấu thầu số 22/2023/QH15: tổ chức chủ trì mua sắm chịu trách nhiệm quyết định việc mua sắm bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình mà không phải lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự toán gói thầu, không phải ký hợp đồng với nhà cung cấp nhưng phải bảo đảm chế độ hóa đơn, chứng từ đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Đối với gói thầu hoặc nội dung mua sắm có giá trên 50 triệu đồng, tổ chức chủ trì thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Luật đấu thầu số 22/2023/QH15và Nghị định 24/2024/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn và thực hiện các bước như sau:

– Lập tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

+ Đối với dự toán mua sắm, trường hợp gói thầu có thời gian thực hiện dài hơn 01 năm, trên cơ sở nguồn vốn và dự toán mua sắm phân bổ cho từng năm được phê duyệt trong thuyết minh nhiệm vụ, Tổ chức chủ trì có thể lập và trình Quỹ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 1 lần cho các gói thầu. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải nêu rõ thời gian thực hiện gói thầu, giá gói thầu trên cơ sở toàn bộ thời gian thực hiện gói thầu và phải ghi rõ số lượng gói thầu và nội dung của từng gói thầu (Khoản 2, khoản 3 Điều 37; Khoản 3 Điều 39 Luật đấu thầu số 22/2023/QH15).

+ Tổ chức chủ trì lập tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gửi tới bộ phận một cửa của Quỹ theo mẫu số 02A Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 04 năm 2024 kèm theo danh mục, thông số kỹ thuật, số lượng, đơn vị tính vật tư, nguyên nhiên vật liệu, dụng cụ đề nghị mua sắm theo thuyết minh được phê duyệt và cung cấp tối thiểu 01 báo giá của hàng hóa, dịch vụ; khuyến khích thu thập nhiều hơn 01 báo giá; trường hợp có nhiều hơn 01 báo giá thì lấy giá trung bình của các báo giá (Điểm d, Khoản 2 Điều 16 Nghị định 24/2024/NĐ-CP).

– Sau khi Quỹ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Tổ chức chủ trì tiếp tục thực hiện việc tổ chức lựa chọn nhà thầu tại đơn vị theo quy định tại Luật đấu thầu số 22/2023/QH15, Nghị định số 24/2024/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn.

Lưu ý:

+ Tổ chức chủ trì có trách nhiệm đăng tải thông tin về đấu thầu theo quy định tại Điểm a, Khoản 1 Điều 8 Luật đấu thầu số 22/2023/QH15.

+ Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với mỗi gói thầu là số ngày tính từ ngày phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đến khi có kết quả lựa chọn nhà thầu, bao gồm cả thời gian thẩm định (Khoản 6, Điều 16 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP). Do đó, thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu do tổ chức chủ trì thực hiện phải đảm bảo đúng với thời gian đã được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

+ Khi tổ chức chủ trì thành lập tổ chuyên gia, tổ thẩm định cần lưu ý các thành viên phải đáp ứng các yêu cầu . Chứng chỉ tham gia khóa học về đấu thầu, chứng chỉ đào tạo về đấu thầu được cấp theo quy định của Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2024 có giá trị như chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu quy định tại Thông tư số 02/2024/TT-BKHĐT và tiếp tục có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2026, cá nhân có nhu cầu cấp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu phải tham dự thi để được cấp chứng chỉ theo quy định tại Thông tư 02/2024/TT-BKHĐT (Khoản 1 Điều 37 Thông tư số 02/2024/TT-BKHĐT)

3. Đối với việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp thông qua mua trực tiếp từ hộ gia đình, cá nhân thì tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện mua gom trực tiếp hàng hóa, dịch vụ từ hộ gia đình, cá nhân mà không phải áp dụng quy trình, thủ tục quy định tại Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định số 24/2024/NĐ-CP (Khoản 5 Điều 134 Nghị định 24/2024/NĐ-CP).

Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia trân trọng thông báo để các tổ chức chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ lưu ý thực hiện.