Print This Post

Thông báo bổ sung về việc chỉnh sửa thuyết minh đề cương và ký hợp đồng đề tài do Quỹ Phát triển khoa học và Công nghệ quốc gia tài trợ thực hiện từ năm 2024

Căn cứ vào dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 giao cho Quỹ Phát triển khoa học và Công nghệ quốc gia (Quỹ) tại Quyết định số 904/QĐ-BKHCN ngày 13/05/2024, các đề tài thuộc chương trình nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật đã được phê duyệt danh mục kinh phí tháng 12/2023 dự kiến sẽ nhận được kinh phí tài trợ vào tháng 7/2024.Đối với các đề tài thuộc chương trình nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, nghiên cứu ứng dụng được phê duyệt danh mục kinh phí vào tháng 3/2024, hiện Quỹ đang chờ được phê duyệt và giao dự toán (dự kiến cuối tháng 6/2024).

Căn cứ theo tiến độ phê duyệt, giao dự toán cấp kinh phí tài trợ, hỗ trợ năm 2024 từ nguồn NSNN cho Quỹ Phát triển khoa học và Công nghệ quốc gia như trên, tiếp theo các thông báo về việc chỉnh sửa thuyết minh đề cương và ký hợp đồng các đề tài do Quỹ tài trợ thực hiện từ năm 2024, Cơ quan điều hành Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia thông tin cập nhật tiến độ (điều chỉnh) như sau:

Chương trình

Thời gian chỉnh sửa
thuyết minh

Thời gian ký hợp đồng dự kiến

Nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật

Tháng 6/2024

Tháng 8/2024

Nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn

Tháng 7/2024

Tháng 9/2024

Nghiên cứu ứng dụng

Tháng 7/2024

Tháng 8/2024

Thông tin trao đổi chỉnh sửa thuyết minh và ký hợp đồng (ký số điện tử) sẽ được thực hiện hoàn toàn trên hệ thống quản lý đề tài trực tuyến của Quỹ (https://e-services.nafosted.gov.vn).

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia trân trọng thông báo và đề nghị các tổ chức chủ trì và chủ nhiệm đề tài phối hợp, đăng nhập vào tài khoản trên hệ thống quản lý đề tài trực tuyến của Quỹ để tải về tài liệu Quỹ cung cấp, hoàn thiện hồ sơ và gửi lại Cơ quan điều hành Quỹ theo hướng dẫn./.

Tin: Phòng KHTN&KT