Print This Post

Thông báo về việc hoàn thiện thuyết minh và ký hợp đồng đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ tài trợ thực hiện từ năm 2024

Theo Quyết định số 55/QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày 28/12/2023 và Quyết định số 16/QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày 26/3/2024, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia đã phê duyệt Danh mục kinh phí 212 đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên và kỹ thuật (trong đó có 07 đề tài do nhóm nghiên cứu mạnh thực hiện) 61 đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học xã hội và nhân văn (trong đó có 01 đề tài do nhóm nghiên cứu mạnh thực hiện) được Quỹ tài trợ thực hiện từ năm 2024. Các đề tài này được Quỹ tiếp nhận, tổ chức đánh giá xét chọn trong năm 2023.

Cơ quan điều hành Quỹ sẽ gửi thông báo tới các chủ nhiệm đề tài để chỉnh sửa hồ sơ trong tháng 5/2024. Thời gian ký hợp đồng thực hiện đề tài dự kiến trong nửa đầu tháng 6/2024 (phụ thuộc nguồn NSNN cấp cho Quỹ năm 2024).

Quỹ triển khai ký điện tử đối với các Hợp đồng thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản nêu trên (tham khảo thông tin tại đây) Các tổ chức chủ trì và chủ nhiệm đề tài thực hiện ký, đóng dấu số trên hợp đồng, gửi tới Quỹ trên hệ thống quản lý đề tài trực tuyến thay cho việc gửi hồ sơ bản giấy.

Đề nghị các tổ chức chủ trì và chủ nhiệm đề tài chuẩn bị chữ ký và dấu số để việc ký hợp đồng các đề tài được triển khai thuận lợi, theo đúng tiến độ.

Tin: Phòng KHTN&KT