Cơ cấu tổ chức

Hội đồng quản lý Quỹ có 7 hoặc 9 thành viên gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các ủy viên Hội đồng là các nhà khoa học, nhà quản lý có uy tín, có trình độ, hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm theo nhiệm kỳ 5 năm.

Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các ủy viên Hội đồng quản lý Quỹ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ bổ nhiệm, miễn nhiệm.

 

HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ NHIỆM KỲ 2019 – 2024

Ông Trần Hồng Thái – Thứ trưởng Bộ KH&CN

Chủ tịch Hội đồng quản lý

(từ ngày 09/11/2023)

 

PGS.TS Đoàn Minh Huấn

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình

Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý

PGS.TS Nguyễn Tài Đông

Viện trưởng Viện Triết học, Viện Hàn lâm KHXH VN

Ủy viên

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền

Phó Vụ trưởng

Vụ Kế hoạch – Tài chính – Bộ Khoa học và Công nghệ

Ủy viên

GS.TS Nguyễn Xuân Hùng

Giám đốc Viện Nghiên cứu liên ngành CIRTECH

Ủy viên

GS.TS. Phạm Thành Huy

Hiệu trưởng Trường Đại học PHENIKAA

Ủy viên

PGS.TS Lê Quỳnh Mai

Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ TW, Bộ Y tế

Ủy viên

Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản lý Quỹ

 1. Quyết định phương hướng và kế hoạch hoạt động của Quỹ trên cơ sở các định hướng ưu tiên phát triển khoa học và công nghệ của Nhà nước; phương thức tài trợ, cho vay của Quỹ;
 2. Thông qua kế hoạch tài chính, báo cáo quyết toán năm của Quỹ;
 3. Thành lập Hội đồng khoa học và công nghệ, Hội đồng tư vấn khác để tư vấn xét chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ, đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ và các vấn đề liên quan khác;
 4. Phê duyệt kế hoạch và báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Quỹ;
 5. Giám sát, kiểm tra hoạt động của Cơ quan điều hành Quỹ, Ban kiểm soát Quỹ trong việc thực hiện quy định của Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ và các quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ;
 6. Ban hành theo thẩm quyền các quy định cần thiết của Quỹ.

Chế độ làm việc của Hội đồng quản lý Quỹ
Hội đồng quản lý Quỹ họp thường kỳ 3 tháng/lần để xem xét và quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của mình; họp bất thường để giải quyết những vấn đề cấp bách theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ hoặc Giám đốc điều hành Quỹ hoặc Trưởng Ban kiểm soát Quỹ hoặc khi có ít nhất 2/3 số thành viên Hội đồng quản lý Quỹ đề nghị.

Các cuộc họp của Hội đồng quản lý Quỹ phải có ít nhất 2/3 số thành viên Hội đồng quản lý Quỹ tham dự và phải do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ được uỷ quyền chủ trì. Hội đồng quản lý Quỹ quyết định các vấn đề theo đa số trên tổng số thành viên Hội đồng quản lý Quỹ. Nội dung và các quyết định của cuộc họp Hội đồng quản lý Quỹ phải được ghi thành biên bản và gửi đến tất cả các thành viên của Hội đồng quản lý Quỹ.

Ban kiểm soát Quỹ có từ 3 đến 5 thành viên, gồm Trưởng Ban, Phó trưởng Ban và các thành viên do Hội đồng quản lý Quỹ bổ nhiệm, miễn nhiệm.

Thành viên Ban kiểm soát Quỹ phải là những người am hiểu về các lĩnh vực tài chính, kế toán, ngân hàng và pháp luật, hoạt động kiêm nhiệm theo nhiệm kỳ là 5 năm.

Ban kiểm soát Quỹ có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

 1. Kiểm tra và báo cáo Hội đồng quản lý Quỹ về tình hình thực hiện Điều lệ của Quỹ, các quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ;
 2. Hoạt động độc lập theo chương trình đã được Hội đồng quản lý Quỹ thông qua;
 3. Xem xét, trình cấp có thẩm quyền giải quyết khiếu nại của các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động của Quỹ.

BAN KIỂM SOÁT QUỸ

Nguyễn Hữu Quân
Phó Vụ trưởng, Vụ Pháp chế, Bộ KH&CN  – Trưởng Ban Kiểm soát
E-mail: nghquan@most.gov.vn 

Phạm Hồng Loan
Phó Vụ trưởng, Vụ Pháp chế, Bộ KH&CN – Ủy viên
Đào Thị Minh Nguyệt
Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ KH&CN – Ủy viên
Email: nguyetdaominh@most.gov.vn

Cơ quan điều hành Quỹ gồm Giám đốc Quỹ, các Phó Giám đốc Quỹ, các đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ và các văn phòng đại diện. Giám đốc Quỹ là đại diện pháp nhân của Quỹ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm trên cơ sở đề nghị của Hội đồng quản lý Quỹ. Phó Giám đốc Quỹ do Giám đốc Quỹ đề nghị, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm.

1. Giám đốc Quỹ là đại diện pháp nhân của Quỹ, có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

 • Tổ chức, điều hành và quản lý các hoạt động của Cơ quan điều hành Quỹ theo quy định của Điều lệ Quỹ và các quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ;
 • Quản lý nhân sự, tài sản và vốn của Quỹ;
 • Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm trưởng, phó đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ, Văn phòng đại diện của Quỹ;
 • Được tham gia các phiên họp của Hội đồng quản lý Quỹ, được tham gia ý kiến về các nội dung mà Hội đồng quản lý Quỹ thảo luận, nhưng không được biểu quyết.

2. Phó giám đốc Quỹ giúp Giám đốc Quỹ thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công.
3. Các đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ và văn phòng đại diện của Quỹ do Hội đồng quản lý Quỹ và Giám đốc Quỹ thống nhất đề nghị, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định.

 

LÃNH ĐẠO QUỸ

Giám đốc Cơ quan điều hành

TS. PHẠM ĐÌNH NGUYÊN

Email: nguyenpd@most.gov.vn

Máy lẻ: 701

Phó Giám đốc

ĐỖ PHƯƠNG LAN

dplan@most.gov.vn

Máy lẻ: 702

CÁC PHÒNG BAN
Phòng Khoa học xã hội và nhân văn
ĐT: 024 3936 7750

Phó trưởng phòng – Phụ trách phòng
Nguyễn Văn Vinh
vinhnv@most.gov.vn
Máy lẻ: 106

Phó trưởng phòng 
Nguyễn Quỳnh Hoa
nqhoa19@most.gov.vn
Máy lẻ: 105

Nguyễn Diệu Hương
ndhuong@most.gov.vn
Máy lẻ: 103


Phạm Thanh Thủy
thuypt@most.gov.vn
Máy lẻ: 104

Lê Thúy Nga
ltnga@most.gov.vn

Phòng Khoa học tự nhiên và kỹ thuật
ĐT: 024 3936 7750

Trưởng phòng

Trương Thị Thanh Huyền

tthuyen@most.gov.vn

Máy lẻ: 208

Phó trưởng phòng

Nguyễn Thị Phương

ntphuong21@most.gov.vn

Máy lẻ: 203

Vũ Văn Minh

minhvv@most.gov.vn

Máy lẻ: 202

Trần Thị Phương Uyên

uyenttp@most.gov.vn

Máy lẻ: 206

Lê Anh Tuấn

tuanla@most.gov.vn

Máy lẻ: 210

Vũ Thị Huyền Trang

vthtrang@most.gov.vn

Máy lẻ: 201

Lê Công Hùng

lchung@most.gov.vn

Máy lẻ: 205

Nguyễn Quốc Đạt

datnq@most.gov.vn

Máy lẻ: 207

Phòng Dự án
ĐT: 024 3936 7750

Trưởng phòng 

Nguyễn Thị Mỹ An

nman@most.gov.vn

Máy lẻ: 306

 

Lê Phương Hà

ltpha@most.gov.vn

Máy lẻ: 302

Chu Doãn Thành

thanhcd@most.gov.vn

Máy lẻ: 304

Nguyễn Minh Quân

quannm@most.gov.vn

Máy lẻ: 301

Tô Như Huỳnh

tnhuynh@most.gov.vn

Máy lẻ: 305

Phòng Tài chính – Kế toán
ĐT: 024 3936 7750

Trưởng phòng

Phan Thị Minh Nguyệt

ptmnguyet@most.gov.vn

Máy lẻ: 405

Phó trưởng phòng – Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Kim Thành

thanhntk@most.gov.vn

Máy lẻ: 411

Lâm Thị Thu Hà

lttha@most.gov.vn

Máy lẻ: 409

Đỗ Thị Nga

dtnga@most.gov.vn

Máy lẻ: 407

Nguyễn Thị Phương Hảo

haontp@most.gov.vn

Máy lẻ: 410

Nguyễn Thị Quỳnh Anh

nquynhanh@most.gov.vn

Máy lẻ: 403

Dương Thùy Linh

linhdt@most.gov.vn

Máy lẻ: 412

Phan Thị Lan Anh

ptlanh@most.gov.vn

Máy lẻ: 401

Vũ Cẩm Tú

vctu@most.gov.vn

Máy lẻ: 408

Chử Hương Linh

chlinh@most.gov.vn

Máy lẻ: 404

Phòng Kế hoạch tổng hợp
ĐT: 024 3936 7750

Trưởng phòng

Phùng Thị Hoàng Mai

pthmai@most.gov.vn

Máy lẻ: 501

Vũ Quỳnh Trang

trangvq@most.gov.vn

Máy lẻ: 505

Nguyễn Quỳnh Phương

nqphuong@most.gov.vn

Máy lẻ: 503

Nguyễn Thị Thúy Hà

thuyha@most.gov.vn

Máy lẻ: 502

Nguyễn Thanh Huyền

thanhhuyen@most.gov.vn

Máy lẻ: 504

Nguyễn Thị Hà

ngthiha@most.gov.vn

Máy lẻ: 506

Nguyễn Thị Hồng Nhung

nhungnth@most.gov.vn

Văn phòng
ĐT: 024 3936 7750

Chánh Văn phòng

Lê Ngọc Bích

lnbich@most.gov.vn

Máy lẻ: 606

Trần Thị Thu Hường

ttthuong@most.gov.vn

Số máy lẻ: 0

Bùi Thị Hương

bthuong@most.gov.vn

Máy lẻ: 608

Phạm Thị Nương

nuongpt@most.gov.vn

Máy lẻ: 802

Nguyễn Đức Thanh

thanhnd@most.gov.vn

Máy lẻ: 607

Phùng Thị Hiệp

pthiep@most.gov.vn

Máy lẻ: 602

Nguyễn Thị Thùy Dung

dungntt@most.gov.vn

Máy lẻ: 603

Nguyễn Đình Hưng

hungnd@most.gov.vn 

Máy lẻ: 801

Phạm Đức Mạnh

pdmanh@most.gov.vn

Số máy lẻ: 803

 

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

1. Hội đồng khoa học được thành lập theo chuyên ngành khoa học hoặc liên ngành do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ quyết định trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Quỹ để tư vấn cho Quỹ về các vấn đề sau đây:

 • Xác định các định hướng nghiên cứu cơ bản ưu tiên của Quỹ.
 • Xét chọn các đề tài nghiên cứu cơ bản để Quỹ tài trợ.
 • Đánh giá kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ tài trợ.
 • Các vấn đề khác liên quan đến hoạt động của Quỹ.

2. Hội đồng khoa học có ít nhất 5 thành viên, trong đó có 3 thành viên thường trực là chủ tịch, phó chủ tịch và thư ký khoa học.

3. Thành viên thường trực Hội đồng khoa học có nhiệm kỳ 3 năm và tham gia không quá 2 nhiệm kỳ liên tục; các thành viên khác của Hội đồng được mời theo các nhiệm vụ đánh giá đề tài của Quỹ.

 

DANH SÁCH CÁC HỘI ĐỒNG KHOA HỌC LĨNH VỰC KHTN&KT NHIỆM KỲ 2022 – 2024

(Quyết định số 77/QÐ-HÐQL-NAFOSTED ngày 29 tháng 12 năm 2022 của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia về việc thành lập các Hội đồng khoa học ngành trong Khoa học tự nhiên và kỹ thuật)

Danh sách Hội đồng khoa học lĩnh vực KHTN&KT các nhiệm kỳ

DANH SÁCH CÁC HỘI ĐỒNG KHOA HỌC LĨNH VỰC KHXH&NV NHIỆM KỲ 2022 – 2024

(Theo Quyết định số 27/QĐ-HĐQL-NAFOSTED về việc thành lập các Hội đồng khoa học nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội và nhân văn nhiệm kỳ 2022-2024)

Danh sách Hội đồng khoa học lĩnh vực KHXH&NV các nhiệm kỳ 

DANH SÁCH CÁC HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG 

NHIỆM KỲ 2022 – 2024

(Theo Quyết định số 49/QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày 11 tháng 10 năm 2022 về việc thành lập Hội đồng khoa học Nghiên cứu ứng dụng nhiệm kỳ 2022-2024)

Danh sách Hội đồng khoa học Nghiên cứu ứng dụng các nhiệm kỳ

CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ

1. Tiêu chí để lựa chọn chuyên gia đánh giá

  • Là nhà khoa học Việt Nam hoặc nước ngoài có chuyên môn trình độ cao (học vị tiến sỹ, chức danh phó giáo sư trở lên) và phù hợp với nội dung nghiên cứu của đề tài được đánh giá.
  • Có thành tích nghiên cứu xuất sắc trong 5 năm gần nhất, thể hiện qua các kết quả nghiên cứu được công bố quốc tế; trường hợp đặc biệt do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ quyết định.
  • Sẵn sàng tham gia công việc tư vấn với tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, khách quan, không có quyền và lợi ích liên quan đến đề tài nghiên cứu cơ bản được đánh giá hoặc không có lý do khác ảnh hưởng đến tính khách quan của kết quả đánh giá.

2. Chuyên gia đánh giá có nhiệm vụ đánh giá, tư vấn cho Quỹ và chịu trách nhiệm về ý kiến tư vấn đánh giá của mình.
3. Chuyên gia đánh giá là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài:

 • Trong trường hợp cần thiết, Quỹ mời nhà khoa học nước ngoài, nhà khoa học người Việt Nam định cư ở nước ngoài làm chuyên gia đánh giá độc lập hoặc tham gia hội đồng khoa học do Quỹ thành lập để đánh giá đề tài, tư vấn về các hoạt động của Quỹ.
 • Hội đồng khoa học giúp Quỹ trong việc giới thiệu, đề xuất các chuyên gia đánh giá người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có trình độ và chuyên môn phù hợp cho công việc tư vấn, đánh giá.

Quỹ có chế độ khuyến khích đối với chuyên gia đánh giá người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có đóng góp tích cực đối với các hoạt động của Quỹ.