Cơ cấu tổ chức

Hội đồng quản lý Quỹ là các nhà khoa học, nhà quản lý hoạt động kiêm nhiệm theo nhiệm kỳ 05 năm. Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các uỷ viên Hội đồng Quản lý Quỹ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ bổ nhiệm, miễn nhiệm trên cơ sở đề xuất của các tổ chức khoa học và công nghệ và các cơ quan quản lý. Hội đồng quản lý Quỹ gồm 7 đến 9 thành viên.

 

HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ NHIỆM KỲ 2019 – 2024

TS. Phạm Công Tạc

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Chủ tịch Hội đồng quản lý

PGS.TS Đoàn Minh Huấn

Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản

Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý

PGS.TS Nguyễn Tài Đông

Viện trưởng Viện Triết học, Viện Hàn lâm KHXH VN

Ủy viên

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền

Phó Vụ trưởng

Vụ Kế hoạch – Tài chính – Bộ Khoa học và Công nghệ

Ủy viên

GS.TS Nguyễn Xuân Hùng

Giám đốc Viện Nghiên cứu liên ngành CIRTECH

Ủy viên

GS.TS. Phạm Thành Huy

Viện trưởng Viện Nghiên cứu và công nghệ PHENIKAA

Ủy viên

PGS.TS Lê Quỳnh Mai

Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ TW, Bộ Y tế

Ủy viên

Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản lý Quỹ

 1. Quyết định phương hướng và kế hoạch hoạt động của Quỹ trên cơ sở các định hướng ưu tiên phát triển khoa học và công nghệ của Nhà nước; phương thức tài trợ, cho vay của Quỹ;
 2. Phê duyệt kế hoạch tài chính, báo cáo quyết toán năm của Quỹ do Giám đốc Quỹ trình;
 3. Thành lập Hội đồng khoa học và công nghệ, Hội đồng tư vấn khác để tư vấn xét chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ, đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ và các vấn đề liên quan khác;
 4. Phê duyệt kế hoạch và báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Quỹ;
 5. Giám sát, kiểm tra hoạt động của Cơ quan điều hành Quỹ, Ban kiểm soát Quỹ trong việc thực hiện quy định của Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ và các quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ;
 6. Ban hành theo thẩm quyền các quy định cần thiết của Quỹ.

Chế độ làm việc của Hội đồng quản lý Quỹ
Hội đồng quản lý Quỹ họp thường kỳ 3 tháng/lần để xem xét và quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của mình; họp bất thường để giải quyết những vấn đề cấp bách theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ hoặc Giám đốc điều hành Quỹ hoặc Trưởng Ban kiểm soát Quỹ hoặc khi có ít nhất 2/3 số thành viên Hội đồng quản lý Quỹ đề nghị.

Các cuộc họp của Hội đồng quản lý Quỹ phải có ít nhất 2/3 số thành viên Hội đồng quản lý Quỹ tham dự và phải do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ được uỷ quyền chủ trì. Hội đồng quản lý Quỹ quyết định các vấn đề theo đa số trên tổng số thành viên Hội đồng quản lý Quỹ. Nội dung và các quyết định của cuộc họp Hội đồng quản lý Quỹ phải được ghi thành biên bản và gửi đến tất cả các thành viên của Hội đồng quản lý Quỹ.

Ban kiểm soát Quỹ có từ 3 đến 5 thành viên, gồm Trưởng Ban, Phó trưởng Ban và các thành viên do Hội đồng quản lý Quỹ bổ nhiệm, miễn nhiệm.

Thành viên Ban kiểm soát Quỹ phải là những người am hiểu về các lĩnh vực tài chính, kế toán, ngân hàng và pháp luật, hoạt động kiêm nhiệm theo nhiệm kỳ là 5 năm.

Ban kiểm soát Quỹ có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

 1. Kiểm tra và báo cáo Hội đồng quản lý Quỹ về tình hình thực hiện Điều lệ của Quỹ, các quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ;
 2. Hoạt động độc lập theo chương trình đã được Hội đồng quản lý Quỹ thông qua;
 3. Xem xét, trình cấp có thẩm quyền giải quyết khiếu nại của các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động của Quỹ.

BAN KIỂM SOÁT QUỸ

Nguyễn Hữu Quân
Phó Chánh Thanh tra, Bộ KH&CN  – Trưởng Ban Kiểm soát
E-mail: nghquan@most.gov.vn 
Phạm Hồng Loan
Phó Vụ trưởng, Vụ Pháp chế, Bộ KH&CN – Ủy viên
Đào Thị Minh Nguyệt
Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ KH&CN – Ủy viên
Email: nguyetdaominh@most.gov.vn

Cơ quan điều hành Quỹ gồm Giám đốc Quỹ, các Phó Giám đốc Quỹ, các đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ và các văn phòng đại diện. Giám đốc Quỹ là đại diện pháp nhân của Quỹ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm trên cơ sở đề nghị của Hội đồng quản lý Quỹ. Phó Giám đốc Quỹ do Giám đốc Quỹ đề nghị, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm.

1. Giám đốc Quỹ là đại diện pháp nhân của Quỹ, có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

 • Tổ chức, điều hành và quản lý các hoạt động của Cơ quan điều hành Quỹ theo quy định của Điều lệ Quỹ và các quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ;
 • Quản lý nhân sự, tài sản và vốn của Quỹ;
 • Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm trưởng, phó đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ, Văn phòng đại diện của Quỹ;
 • Được tham gia các phiên họp của Hội đồng quản lý Quỹ, được tham gia ý kiến về các nội dung mà Hội đồng quản lý Quỹ thảo luận, nhưng không được biểu quyết.

2. Phó giám đốc Quỹ giúp Giám đốc Quỹ thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công.
3. Các đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ và văn phòng đại diện của Quỹ do Hội đồng quản lý Quỹ và Giám đốc Quỹ thống nhất đề nghị, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định.

 

LÃNH ĐẠO QUỸ

Phó Giám đốc Phụ trách

TS. PHẠM ĐÌNH NGUYÊN

nguyenpd@most.gov.vn

Máy lẻ: 704

Phó Giám đốc

ĐỖ PHƯƠNG LAN

dplan@most.gov.vn

Máy lẻ: 703

Phó Giám đốc

MAI THẾ BÌNH

mtbinh@most.gov.vn

Máy lẻ: 702

CÁC PHÒNG BAN
Phòng Khoa học xã hội & nhân văn
ĐT: 024 3936 7750
Phó trưởng phòng – Phụ trách phòng
Nguyễn Quỳnh Hoa
nqhoa19@most.gov.vn
Máy lẻ: 105
Phó trưởng phòng 
Nguyễn Văn Vinh
vinhnv@most.gov.vn
Máy lẻ: 106
Nguyễn Diệu Hương
ndhuong@most.gov.vn
Máy lẻ: 103
Phạm Thanh Thủy
thuypt@most.gov.vn
Máy lẻ: 104
Lê Thúy Nga
ltnga@most.gov.vn
Phòng Khoa học tự nhiên & kỹ thuật
ĐT: 024 3936 7750
Phó trưởng phòng – Phụ trách phòng

Trương Thị Thanh Huyền
tthuyen@most.gov.vn
Máy lẻ: 208

Phó trưởng phòng

Nguyễn Thị Mỹ An
nman@most.gov.vn
Máy lẻ: 203

Nguyễn Thị Phương
ntphuong21@most.gov.vn
Máy lẻ: 206
Nguyễn Minh Quân
quannm@most.gov.vn
Máy lẻ: 204
Tô Như Huỳnh
tnhuynh@most.gov.vn
Máy lẻ: 205
Bùi Duy Vương
vuongbd@most.gov.vn
Máy lẻ: 207
Vũ Văn Minh
minhvv@most.gov.vn
Máy lẻ: 202
Vũ Thị Huyền Trang
vthtrang@most.gov.vn
Máy lẻ: 201
Lê Anh Tuấn
tuanla@most.gov.vn
Máy lẻ: 210
Trần Thị Phương Uyên

uyenttp@most.gov.vn

Máy lẻ: 211

Phòng Dự án
ĐT: 024 3936 7750
Quyền Trưởng phòng 
Lê Đức Lập
ldlap@most.gov.vn
Máy lẻ: 305
Lê Phương Hà
ltpha@most.gov.vn
Máy lẻ: 302
Chu Doãn Thành
thanhcd@most.gov.vn
Máy lẻ: 304
Phạm Thái Sơn

sonpham.australia@gmail.com

Máy lẻ: 303

Phòng Tài chính – Kế toán
ĐT: 024 3936 7750
Kế toán trưởng – Trưởng phòng
Phan Thị Minh Nguyệt
ptmnguyet@most.gov.vn
Máy lẻ: 405
Đỗ Thị Nga
dtnga@most.gov.vn
Máy lẻ: 407
Lâm Thị Thu Hà
lttha@most.gov.vn
Máy lẻ: 409
Nguyễn Thị Quỳnh Anh

nquynhanh@most.gov.vn

Máy lẻ: 403

Nguyễn Thị Phương Hảo
haontp@most.gov.vn
Máy lẻ: 410
Trịnh Thu Quỳnh
ttquynh@most.gov.vn
Máy lẻ: 401
Dương Thùy Linh
linhdt@most.gov.vn
Máy lẻ: 412
Nguyễn Thị Thu Thủy
thuynt@most.gov.vn
Máy lẻ: 406
Vũ Cẩm Tú
vctu@most.gov.vn
Máy lẻ: 408
Nguyễn Thị Kim Thành

thanhntk@most.gov.vn

Máy lẻ: 411

Phòng Kế hoạch – Tổng hợp
ĐT: 024 3936 7750
Trưởng phòng

Phùng Thị Hoàng Mai

pthmai@most.gov.vn

Máy lẻ: 404

Vũ Thị Quỳnh Trang

trangvq@most.gov.vn

Máy lẻ: 505

Nguyễn Đức Nam

namnd@most.gov.vn

Máy lẻ: 506

Nguyễn Thị Thúy Hà

thuyha@most.gov.vn

Máy lẻ: 502

Nguyễn Thanh Huyền

thanhhuyen@most.gov.vn

Máy lẻ: 504

Nguyễn Quỳnh Phương

nqphuong@most.gov.vn

Máy lẻ: 503

Văn phòng
ĐT: 024 3936 7750
Chánh Văn phòng
Lê Ngọc Bích
lnbich@most.gov.vn
Máy lẻ: 606
Nguyễn Viết Tiệp
nvtiep@most.gov.vn
Máy lẻ: 603
Bùi Thị Hương
bthuong@most.gov.vn
Máy lẻ: 608
Phạm Thị Nương
nuongpt@most.gov.vn
Máy lẻ: 802
Nguyễn Đức Thanh
thanhnd@most.gov.vn
Máy lẻ: 607
Phùng Thị Hiệp
pthiep@most.gov.vn
Máy lẻ: 602
Dương Thị Thúy

duongthuy@most.gov.vn 

Máy lẻ: 601

Nguyễn Đình Hưng

hungnd@most.gov.vn 

Máy lẻ: 801

Nguyễn Thị Thùy Dung

dungntt.nafosted@gmail.com

Máy lẻ: 0

Bạch Mai Linh

bachlinh1511@gmail.com

Máy lẻ: 804

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

1. Hội đồng khoa học được thành lập theo chuyên ngành khoa học hoặc liên ngành do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ quyết định trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Quỹ để tư vấn cho Quỹ về các vấn đề sau đây:

 • Xác định các định hướng nghiên cứu cơ bản ưu tiên của Quỹ.
 • Xét chọn các đề tài nghiên cứu cơ bản để Quỹ tài trợ.
 • Đánh giá kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ tài trợ.
 • Các vấn đề khác liên quan đến hoạt động của Quỹ.

2. Hội đồng khoa học có ít nhất 5 thành viên, trong đó có 3 thành viên thường trực là chủ tịch, phó chủ tịch và thư ký khoa học.

3. Thành viên thường trực Hội đồng khoa học có nhiệm kỳ 3 năm và tham gia không quá 2 nhiệm kỳ liên tục; các thành viên khác của Hội đồng được mời theo các nhiệm vụ đánh giá đề tài của Quỹ.

 

DANH SÁCH CÁC HỘI ĐỒNG KHOA HỌC LĨNH VỰC KHTN&KT NHIỆM KỲ 2019 – 2021

(Quyết định số 259/QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia về việc thành lập các Hội đồng khoa học ngành trong Khoa học tự nhiên và kỹ thuật)


Danh sách Hội đồng khoa học lĩnh vực KHTN&KT các nhiệm kỳ

 

DANH SÁCH CÁC HỘI ĐỒNG KHOA HỌC LĨNH VỰC KHXH&NV NHIỆM KỲ 2019 – 2021

(Theo Quyết định số 86/QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày 27 tháng 5 năm 2019 về việc thành lập các Hội đồng khoa học ngành/liên ngành trong Khoa học xã hội và nhân văn)

Danh sách Hội đồng khoa học lĩnh vực KHXH&NV các nhiệm kỳ 

 

DANH SÁCH CÁC HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG 

NHIỆM KỲ 2020 – 2021

(Quyết định số 65/QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày 19 tháng 4 năm 2020 của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia về việc thành lập các Hội đồng khoa học ngành trong Khoa học tự nhiên và kỹ thuật)

CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ

1. Tiêu chí để lựa chọn chuyên gia đánh giá

  • Là nhà khoa học Việt Nam hoặc nước ngoài có chuyên môn trình độ cao (học vị tiến sỹ, chức danh phó giáo sư trở lên) và phù hợp với nội dung nghiên cứu của đề tài được đánh giá.
  • Có thành tích nghiên cứu xuất sắc trong 5 năm gần nhất, thể hiện qua các kết quả nghiên cứu được công bố quốc tế; trường hợp đặc biệt do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ quyết định.
  • Sẵn sàng tham gia công việc tư vấn với tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, khách quan, không có quyền và lợi ích liên quan đến đề tài nghiên cứu cơ bản được đánh giá hoặc không có lý do khác ảnh hưởng đến tính khách quan của kết quả đánh giá.

2. Chuyên gia đánh giá có nhiệm vụ đánh giá, tư vấn cho Quỹ và chịu trách nhiệm về ý kiến tư vấn đánh giá của mình.
3. Chuyên gia đánh giá là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài:

 • Trong trường hợp cần thiết, Quỹ mời nhà khoa học nước ngoài, nhà khoa học người Việt Nam định cư ở nước ngoài làm chuyên gia đánh giá độc lập hoặc tham gia hội đồng khoa học do Quỹ thành lập để đánh giá đề tài, tư vấn về các hoạt động của Quỹ.
 • Hội đồng khoa học giúp Quỹ trong việc giới thiệu, đề xuất các chuyên gia đánh giá người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có trình độ và chuyên môn phù hợp cho công việc tư vấn, đánh giá.

Quỹ có chế độ khuyến khích đối với chuyên gia đánh giá người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có đóng góp tích cực đối với các hoạt động của Quỹ.