Văn bản quản lý

Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
02/2023/TT-BKHCN

08/05/2023

Thông tư Hướng dẫn một số nội dung chuyên môn phục vụ công tác xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước
18/2023/TT-BKHCN

15/8/2023

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Giải thưởng Tạ Quang Bửu ban hành kèm theo Thông tư 01/2015/TT-BKHCN ngày 12 tháng 1 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ KH&CN
12/2018/TT-BKHCN

31/8/2018

Quy định về xây dựng, ký kết và quản lý các chương trình hợp tác quốc tế của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia trong tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia.
15/2016/TT-BKHCN

30/06/2016

Quy định quản lý đề tài nghiên cứu ứng dụng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ

14/2016/TT-BKHCN

30/06/2016

Quản lý các hoạt động cho vay từ nguồn vốn của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia

01/2015/TT-BKHCN

12/1/2015

Ban hành quy chế Giải thưởng Tạ Quang Bửu

09/2015/TT-BKHCN

15/05/2015

Quy định quản lý hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia hỗ trợ

40/2014/TT-BKHCN

18/12/2014

Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ đột xuất có ý nghĩa quan trọng về khoa học và thực tiễn, nhiệm vụ khoa học và công nghệ tiềm năng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ

37/2014/TT-BKHCN

12/12/2014

Quy định quản lý đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ.

37/QĐ-BKHCN

14/01/2009

Đính chính Quyết định số 12/2008/QĐ-BKHCN

12/2008/QĐ-BKHCN

04/09/2008

Bảng phân loại lĩnh vực nghiên cứu Khoa học và Công nghệ

129/2007/TTLT/BTC-BKHCN

02/11/2007

Về việc hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia

KHÁC

03/2023/TT-BTC

10/01/2023

Quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

37/2022/TT-BTC sửa đổi Khoản 9 Điều 3 và Mẫu số 01 kèm theo Thông tư 109/2016/TT-BTC Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
109/2016/TT-BTC

30/6/2016

Quy định lập dự toán quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, tổng điều tra thống kê quốc gia.
63/2018/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 70/2018/NĐ-CP Quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
40/2017/TT-BTC

28/04/2017

Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị

CV 15203/BTC-HCSN

26/10/2016

Về việc hướng dẫn bổ sung một số quy định quản lý tài chính đối với Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia

27/2015/TTLT-BKHCN-BTC

30/12/2015

Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

55/2015/TTLT-BTC-BKHCN

08/06/2015

Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bố dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước

102/2012/TT-BTC

21/06/2012

Quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí

206/2010/TT-BTC-BGDDT-BNG

15/12/2010

Sửa đổi, bổ sung thông tư liên tịch số 144/2007/TTLT-BTC-BGDDT-BNG ngày 05 tháng 12 năm 2007 hướng dẫn chế độ cấp phát và quản lý kinh phí đào tạo lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

71/2018/TT-BTC

10/08/2018

Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước
144/2007/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG (được sửa đổi, bổ sung bởi 206/2010/TT-BTC-BGDDT-BNG)

05/12/2007

Hướng dẫn chế độ, cấp phát và quản lí kinh phí đào tạo lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước

Văn bản hết hiệu lực Văn bản thay thế
31/QĐ-HĐQL-NAFOSTED

Phê duyệt và ban hành các danh mục tạp chí uy tín trong lĩnh vực KHTN&KT theo quy định tại TT 37/2014/BKHCN

Quyết định 151/QĐ-HĐQL-NAFOSTED

73/QĐ-HĐQL-NAFOSTED

Phê duyệt danh mục tạp chí quốc gia có uy tín trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật

Quyết định 151/QĐ-HĐQL-NAFOSTED

95/QĐ-HĐQL-NAFOSTED

Danh mục Hướng nghiên cứu cơ bản trong khoa học xã hội và nhân văn thực hiện từ năm 2016

QĐ 256/QĐ-HĐQL-NAFOSTED

224/QĐ-HĐQL-NAFOSTED

Công bố Danh mục tạp chí quốc tế và quốc gia có uy tín trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn

Quyết định 251/QĐ-HĐQL-NAFOSTED

156/QĐ-HĐQL-NAFOSTED

Công bố danh mục tạp chí quốc tế và quốc gia có uy tín trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn thực hiện từ năm 2015

Quyết định 224/QĐ-HĐQL-NAFOSTED

QĐ 32/QĐ-HĐQLQ

Về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đột xuất mới phát sinh có ý nghĩa quan trọng về khoa học và thực tiễn,nhiệm vụ khoa học và công nghệ có triển vọng nhưng có tính rủi ro.

Thông tư 40/2014/TT-BKHCN

QĐ 28/QĐ-HĐQLQ

Quy định về việc cho vay của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia

Thông tư số 14/2016/TT-BKHCN

Thông tư 144/2007/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG

Hướng dẫn chế độ, cấp phát và quản lí kinh phí đào tạo lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước

 

Thông tư số 206/2010/TT-BTC-BGDDT-BNG

QĐ 03/QĐ-HĐQL (15/06/2009)

Quy định tài trợ hoạt động hỗ trợ nghiên cứu khoa học

Thông tư 09/2015/TT-BKHCN

Thông tư 93/2006/TTLT/BTC-BKHCN

Về việc hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

Thông tư 27/2015/TTLT/BKHCN-BTC
Thông tư liên tịch 2341/2000/TTLT/BKHCNMT-BTC

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 119/1999/NĐ-CP ngày 18/9/1999 của Chính phủ về một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ

QĐ 06/QĐ-HĐQLQ

Hướng dẫn quy trình hỗ trợ theo Nghị định 119/1999/NĐ-CP

Thông tư 97/2010/TT-BTC

Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

 

Thông tư 40/2017/TT-BTC

QĐ 03/2010/QĐ-HĐQLQ

Về việc tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học xã hội do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ

 

Thông tư 37/2014/TT-BKHCN

QĐ 04/QĐ-HĐQLQ

Danh mục hướng nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên được Quỹ tài trợ năm 2009 bao gồm các hương ưu tiên tài trợ trong lĩnh vực toán học, tin học, cơ học, vật lý, khoa học sự sống, khoa học về trái đất

QĐ 256/QĐ-HĐQL-NAFOSTED

QĐ 03/2008/QĐ-HĐQLQ

Quy định về việc tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ

Thông tư 37/2014/TT-BKHCN

Nghị định 119/1999/NĐ-CP

Về một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ

Nghị định 122/2003/NĐ-CP

Về việc thành lập Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia

Nghị định 23/2014/NĐ-CP