Nghiên cứu cơ bản

CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CƠ BẢN TRONG LĨNH VỰC 

KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ KỸ THUẬT VÀ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

1. Phạm vi tài trợ

 • Các đề tài nghiên cứu cơ bản thuộc lĩnh vực Khoa học xã hội và nhân văn (KHXH&NV): Triết học, đạo đức học và tôn giáo, Xã hội học, Khoa học chính trị, Kinh tế và kinh doanh, Địa lý kinh tế và xã hội, Pháp luật, Lịch sử và khảo cổ học, Dân tộc học, Tâm lý học, Khoa học giáo dục, Ngôn ngữ và văn học, Thông tin đại chúng và truyền thông, Nghệ thuật
 • Các đề tài nghiên cứu cơ bản thuộc lĩnh vực Khoa học tự nhiên và kỹ thuật (KHTN&KT) bao gồm: Khoa học tự nhiên: Toán học, Khoa học Thông tin và máy tính, Vật lý, Hóa học, Khoa học Trái đất và môi trường, Sinh học và các khoa học tự nhiên khác; Khoa học kỹ thuật và công nghệ; Khoa học y, dược; Khoa học nông nghiệp.

2. Đối tượng tài trợ/hỗ trợ

 • Tổ chức khoa học và công nghệ của Việt Nam; tổ chức nước ngoài hoạt động tại Việt Nam có chức năng nghiên cứu khoa học; tổ chức nước ngoài tham gia hợp tác nghiên cứu với tổ chức khoa học và công nghệ của Việt Nam.
 • Cá nhân nhà khoa học là công dân Việt Nam; nhà khoa học nước ngoài tham gia hợp tác nghiên cứu với tổ chức khoa học và công nghệ, cá nhân nhà khoa học Việt Nam.

3. Điều kiện đối với tổ chức, cá nhân đăng ký nhận tài trợ, hỗ trợ

a. Đối với tổ chức chủ trì đề tài:

 • Các tổ chức khoa học và công nghệ có đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ, có chức năng hoạt động phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của đề tài;
 • Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của tổ chức chủ trì đối với các đề tài đã được Quỹ tài trợ

b. Đối với chủ nhiệm đề tài:

 • Có chuyên môn phù hợp với nội dung nghiên cứu đề tài, đang làm công tác nghiên cứu tại một tổ chức khoa học và công nghệ. Trường hợp chủ nhiệm đề tài không thuộc tổ chức khoa học và công nghệ nào, phải được một tổ chức khoa học và công nghệ của Việt Nam uy tín trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp bảo trợ và chấp nhận làm tổ chức chủ trì;
 • Có năng lực nghiên cứu đáp ứng yêu cầu của đề tài: có học vị tiến sỹ hoặc học hàm phó giáo sư, giáo sư và có kết quả nghiên cứu chuyên ngành phù hợp được công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín trong thời gian 05 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ;
 • Có đủ thời gian để hoàn thành nội dung nghiên cứu của đề tài theo quy định. Trường hợp chủ nhiệm đề tài đi công tác, làm việc tại nước ngoài, tổng thời gian ở nước ngoài không quá 1/3 thời gian thực hiện đề tài;
 • Không vi phạm các điều kiện đăng ký chủ trì, tham gia đề tài theo quy định

c. Đối với thành viên nhóm nghiên cứu đề tài

Có trình độ chuyên môn và kỹ năng phù hợp với nội dung nghiên cứu của đề tài, bao gồm:

 • Thành viên nghiên cứu chủ chốt, thư ký khoa học: có học vị tiến sỹ hoặc học hàm phó giáo sư, giáo sư và có kết quả nghiên cứu phù hợp được công bố trên các tạp chí quốc gia hoặc quốc tế có uy tín trong 05 năm tính đến thời điểm kết thúc nhận hồ sơ.
 • Trường hợp là thạc sĩ phải có kết quả nghiên cứu phù hợp, có 01 bài báo công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín đối với lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật; 01 bài báo công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín hoặc 02 bài báo công bố trên tạp chí quốc gia có uy tín hoặc 01 sách chuyên khảo đối với lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn trong 05 năm tính đến thời điểm kết thúc nhận hồ sơ;
 • Nghiên cứu sinh tham gia thực hiện đề tài phải có nội dung luận án phù hợp với đề tài, có quyết định giao đề tài luận án không quá 24 tháng tính đến thời điểm kết thúc nhận hồ sơ;
 • Kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ khác.

d. Đối với nhóm nghiên cứu mạnh

Ngoài các yêu cầu về điều kiện đối với tổ chức, cá nhân đăng ký nhận tài trợ, hỗ trợ như  trên, phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

 • Chủ nhiệm đề tài có kết quả công bố trên các tạp chí ISI có uy tín phù hợp trong thời gian 05 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ, có khả năng tập hợp được nhiều nhà khoa học có trình độ chuyên môn cao tham gia thực hiện đề tài, duy trì được hợp tác nghiên cứu khoa học thường xuyên với các nhóm nghiên cứu quốc tế cùng ngành, liên ngành;
 • Có ít nhất 02 thành viên nghiên cứu chủ chốt của đề tài đáp ứng yêu cầu của chủ nhiệm đề tài nêu tại Khoản 2 Điều này;
 • Tổ chức chủ trì đề tài có đủ điều kiện về cơ sở vật chất – kỹ thuật, năng lực nghiên cứu và cam kết hỗ trợ trong thời gian thực hiện nghiên cứu.

4. Thời gian thực hiện đề tài

 • Đối với đề tài nghiên cứu lý thuyết, thời gian thực hiện không quá 24 tháng.
 • Đối với đề tài nghiên cứu thực nghiệm, thời gian thực hiện không quá 36 tháng.
 • Đối với đề tài do nhóm nghiên cứu mạnh thực hiện, căn cứ đề xuất của chủ nhiệm đề tài và kiến nghị của Hội đồng Khoa học, Hội đồng Quản lý Quỹ xem xét, quyết định thời gian phù hợp để thực hiện đề tài.

5. Yêu cầu về kết quả

 • Kết quả nghiên cứu của đề tài trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật phải có ít nhất 02 bài báo công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín và 01 bài báo công bố trên tạp chí quốc gia có uy tín.
 • Kết quả nghiên cứu của đề tài trong lĩnh vực xã hội và nhân văn phải đáp ứng một trong các yêu cầu: Có ít nhất 01 bài báo công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín và 02 bài báo công bố trên tạp chí quốc gia có uy tín; Có ít nhất 02 bài báo công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín.
 • Đề tài mang tính thăm dò, khám phá, kết quả nghiên cứu phải có ít nhất 01 bài báo công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín.
 • Đề tài do nhóm nghiên cứu mạnh thực hiện, kết quả nghiên cứu phải có ít nhất 02 bài báo công bố trên tạp chí ISI có uy tín và 01 bài báo công bố trên tạp chí quốc gia có uy tín.
 • Chủ nhiệm đề tài là tác giả chính (đối với lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật), tác giả (đối với lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn và không thuộc trường hợp vấn đề nghiên cứu không thể công bố trên các tạp chí quốc tế có uy tín nêu tại khoản 3 Điều này) của ít nhất 01 bài báo công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín là kết quả của đề tài.
 • Công trình công bố quy định tại Điều này phải chú thích là kết quả nghiên cứu của đề tài được Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ.

6. Hồ sơ đăng ký  

Hồ sơ điện tử bắt buộc phải nhập trên hệ thống OMS theo biểu mẫu quy định bao gồm:

 • Đơn đăng ký đề tài NCCB (tiếng Anh và tiếng Việt)
 • Thuyết minh đề cương nghiên cứu (tiếng Anh và tiếng Việt)
 • Lý lịch khoa học của chủ nhiệm đề tài và từng thành viên nhóm nghiên cứu (tiếng Anh và tiếng Việt)
 • Tài liệu chứng minh thành tích nghiên cứu (trong đó có tối thiểu 01 công bố của Chủ nhiệm đề tài thuộc danh mục tạp chí quốc tế có uy tín trong 05 năm gần nhất)

Hồ sơ in trên giấy (đóng thành 01 bộ tiếng Việt và 01 bộ tiếng Anh) gồm:

 • 01 đơn đăng ký in từ hệ thống OMScó xác nhận của tổ chức chủ trì hoặc bảo trợ
 • Thuyết minh đề cương nghiên cứu có xác nhận của lãnh đạo tổ chức chủ trì hoặc bảo trợ
 • Lý lịch khoa học của chủ nhiệm đề tài và từng thành viên nhóm nghiên cứu (tiếng Anh và tiếng Việt) in từ hệ thống OMS, có xác nhận của lãnh đạo tổ chức chủ trì hoặc bảo trợ (trừ trường hợp thành viên nhóm nghiên cứu công tác tại đơn vị chủ trì).
 • Tài liệu chứng minh thành tích nghiên cứu của Chủ nhiệm đề tài và quyết định công nhận nghiên cứu sinh (01 bản sao)
 • Ngoài ra, CNĐT in 02 bản phiếu khai Hồ sơ theo mẫu của Quỹ để đối chiếu và giao nhận

Chú ý: 
Hồ sơ điện tử sẽ được sử dụng trong quá trình đánh giá xét chọn.
Các chuyên gia quốc tế sẽ đánh giá trên hồ sơ điện tử bản tiếng Anh.
Hồ sơ đăng ký đề tài không in từ hệ thống OMS sẽ không được chấp nhận.
Vui lòng đọc kỹ Hướng dẫn sử dụng hệ thống OMS 

7. Thời điểm tiếp nhận hồ sơ

 • Chương trình Nghiên cứu cơ bản trong KHTN&KT: Tháng 6 và tháng 12
 • Chương trình Nghiên cứu cơ bản trong KHXH&NV: Tháng 3 và tháng 9

8. Các văn bản liên quan

 9. Một số câu hỏi thường gặp

(Xem tại đây)