Print This Post

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký đề tài Nghiên cứu ứng dụng năm 2024

Đề tài nghiên cứu ứng dụng (NCUD) do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (Quỹ) tài trợ được quản lý theo quy định tại Thông tư số 15/2016/TT-BKHCN ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Triển khai hoạt động tài trợ NCUD năm 2024, Quỹ thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký đề tài như sau:

1. Phạm vi tài trợ, các hướng nghiên cứu ưu tiên và kinh phí dự kiến đối với mỗi đề tài

Các lĩnh vực Quỹ tài trợ NCUD: i) Khoa học tự nhiênii) Kỹ thuật và công nghệ; iii) Y, dược; iv) Nông nghiệp; v) Khoa học xã hội; vi) Khoa học nhân văn.

Các hướng nghiên cứu Quỹ ưu tiên tài trợ trong quá trình xét chọn tài trợ đề tài NCUD năm 2024: (1) Thông tin – truyền thông; (2) Công nghệ sinh học; (3) Tự động hóa; (4) Vật liệu mới Năng lượng; (5) Môi trường và biến đổi khí hậu; (6) Kinh tế, văn hóa, triết học, chính trị học.

Mức kinh phí dự kiến tài trợ đối với 01 đề tài NCUD xét chọn năm 2024: Từ 2000 triệu đồng – 3000 triệu đồng (tương ứng với nội dung trong thuyết minh và sản phẩm đăng ký, phù hợp với định mức công lao động khoa học quy định tại Thông tư số 03/2023/TT-BTC ngày 10/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thông tư số 02/2023/TT-BKHCN ngày 08/05/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ).

2. Đối tượng tài trợ

Các tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam tham gia đăng ký, thực hiện đề tài NCUD do Quỹ tài trợ và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

3. Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Từ 8h00 ngày 11/7/2024 đến 17h00 ngày 19/8/2024 (thứ Hai).

Đối với các hồ sơ bản giấy gửi theo đường bưu điện cần được gửi trước thời điểm kết thúc tiếp nhận hồ sơ (theo dấu bưu điện trên bì thư).

4. Đăng ký và phương thức nộp hồ sơ đề tài

Xem chi tiết hướng dẫn cách thức đăng ký và nộp hồ sơ tại đây.

Quỹ khuyến khích và ưu tiên trong xét chọn tài trợ đối với các nhà khoa học và tổ chức chủ trì nộp hồ sơ điện tử với chữ ký số.

5. Một số mốc thời gian triển khai dự kiến

Đánh giá xét chọn: tháng 8/2024 tháng 10/2024

Rà soát, thẩm định kinh phí: tháng 10/2024 – tháng 11/2024

Trình HĐQL Quỹ phê duyệt: tháng 12/2024

Ký hợp đồng tài trợ: Quý 1/2025

6. Một số lưu ý trong quá trình chuẩn bị hồ sơ thuyết minh đề tài

Tổ chức chủ trì và chủ nhiệm đề tài bám sát các quy định tại Thông tư số 15/2016/TT-BKHCN ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ để chuẩn bị hồ sơ thuyết minh đề tài.

– Đối với tổ chức cá nhân thực hiện đề tài (Điều 8 Thông tư số 15/2016/TT-BKHCN):

✓ Lưu ý thể hiện rõ tổ chức chủ trì đảm bảo đủ năng lực, điều kiện trang thiết bị và cơ sở vật chất phục vụ quản lý và tổ chức thực hiện đề tài;

✓ Minh chứng thành tích nghiên cứu của chủ nhiệm đề tài và thành viên cần được cập nhật đầy đủ trên hệ thống OMS của Quỹ, thể hiện rõ tính khả thi của việc triển khai thành công đề tài nếu được tài trợ.

– Kết quả đề tài (Điều 9 Thông tư số 15/2016/TT-BKHCN):

✓ Đối với lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn: Cần thể hiện rõ có được phương pháp, cách thức mới giải quyết các vấn đề theo mục tiêu đề tài và công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí quốc tế có uy tín;

✓ Đối với các lĩnh vực KHTN / KT&CN / Y, dược /Nông nghiệp: Bí quyết kỹ thuật, phương án, quy trình công nghệ, giải pháp kỹ thuật, giải pháp hợp lý hóa sản xuất, đổi mới công nghệ và kết quả này được đăng ký bằng độc quyền sáng chế hoặc bằng bảo hộ giống cây trồng. Các nội dung dự kiến đăng ký độc quyền sáng chế (nếu có) cần được thuyết minh rõ ràng (Quỹ thực hiện bảo mật thông tin hồ sơ đề tài theo thông lệ quốc tế).

– Một số lưu ý khác:

✓ Quỹ không tiếp nhận hồ sơ có i) Chủ nhiệm đề tài là chủ nhiệm đề tài Quỹ tài trợ (thời gian trước đó) nhưng chưa hoàn thành nghiệm thu, thanh lý đề tài(Khoản 4 Điều 8 Thông tư số 15/2016/TT-BKHCN);ii) Tổ chức chủ trì không đáp ứng các quy định (Điều 20 Thông tư số 15/2016/TT-BKHCN);

✓ Các tổ chức chủ trì và chủ nhiệm đề tài cần đáp ứng các quy định về liêm chính nghiên cứu do Quỹ ban hành.

7. Các văn bản tham khảo liên quan

– Thông tư số 15/2016/TT-BKHCN ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý đề tài nghiên cứu ứng dụng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ.

– Thông tư số 03/2023/TT-BTC ngày 10/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ.

– Thông tư số 02/2023/TT-BKHCN ngày 08/05/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn một số nội dung chuyên môn phục vụ công tác xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.

– Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước hướng dẫn việc khoán chi đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.

– Quyết định số 256/QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày 20/12/2019 của Hội đồng quản lý Quỹ phê duyệt các Danh mục hướng nghiên cứu cơ bản và hướng nghiên cứu ứng dụng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ;

–  Quyết định số 95/QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày 30/12/2021 của Hội đồng Quản lý Quỹ phê duyệt Danh mục tạp chí quốc tế có uy tín, ISI có uy tín và quốc gia có uy tín trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật do Quỹ tài trợ.

– Quyết định số 251/QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày 11/12/2019 của Hội đồng quản lý Quỹ phát triển KH&CN Quốc gia về việc Ban hành Danh mục tạp chí quốc tế và quốc gia có uy tín trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

Tin: Phòng Dự án