Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu năm 2017

Tên gói thầu: “Mua sắm bổ sung trang thiết bị Văn phòng cho Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia” Tên dự án: “Mua sắm tài sản cố định, trang thiết bị làm việc cho Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia trong năm 2017”. Căn cứ Quyết định số 273/QĐ-NAFOSTED ngày 27/9/2017 của Giám đốc Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia về việc phê duyệt kết quả lựa chọn […]