Danh sách Hội đồng khoa học các ngành NCCB trong KHTN thành lập năm 2009

Danh sách các Hội đồng khoa học tự nhiên theo quyết định số 04/QĐ-HĐQL Ngày 15 tháng 6 năm 2009 về việc thành lập các Hội đồng khoa học ngành trong Khoa học tự  nhiên: