HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NGÀNH VẬT LÝ CỦA QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA

Danh sách Hội đồng khoa học ngành Vật lý:
STT Họ và tên Chức danh khoa học Chức danh trong HĐKH Cơ quan công tác
1 Nguyễn Xuân Phúc GS.TSKH Chủ tịch Viện Khoa học vật liệu – VAST
2 Nguyễn Đức Chiến GS.TS Phó chủ tịch ĐH Bách khoa Hà Nội
3 Đào Tiến Khoa PGS.TS Thư ký khoa học Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân – VAST
4 Nguyễn Bá Ân PGS.TS Thành viên Viện Vật lý – VAST
5 Bạch Thành Công GS.TS Thành viên ĐH Khoa học tự nhiên – ĐHQGHN
6 Nguyễn Hữu Đức GS.TS Thành viên ĐH Công nghệ – ĐHQGHN
7 Võ Văn Hoàng PGS.TS Thành viên ĐH Bách khoa TPHCM
8 Phạm Khắc Hùng PGS.TSKH Thành viên ĐH Bách khoa HN (Viện Vật lý kỹ thuật)
9 Nguyễn Quang Liêm PGS.TS Thành viên Viện Khoa học vật liệu – VAST
10 Hoàng Ngọc Long GS.TS Thành viên Viện Vật lý – VAST
11 Nguyễn Văn Minh PGS.TS Thành viên ĐH Sư phạm Hà Nội